Інформація про закладЗасновник Шахта № 5 «Великомостівська»

Юридична адреса   80111 вул. Львівська 35-а, м. Соснівка тел.34-4-14 email: sadochok.sosnivka@gmail.com код ЄДРПОУ 26057463   Рік заснування, етапи розвитку   1983 рік 1990 р. -  відкриття 2-х груп з вадами мовлення 2001 р. -  передача у комунальну власність міста 2010 р. -  відкриття короткотривалої групи 2016 р. -  відкриття 10-ї групи 2018 р. – відкриття інклюзивної групи 2019 р. – відкриття 2- ї інклюзивної групи Приміщення Типове,10 групових кімнат, спортивна, музична зала, кабінет завідувача, методичний кабінет, кабінет практичного психолога,кабінет вчителів- логопедів, музей народознавства, кімната народознавства Розрахований на кількість груп, дітей   10 груп, 200 дітей                                                                                                   

 

НАШ     ДЕВІЗ: Наш садочок – велика країна, А серце країни – маленька дитина!

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

від 26.02.2021р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

ЗДО ясла-садок №5

 

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту, Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- демократизації в освітній діяльності;

- здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

- здобувачі освіти та їх батьки;

- педагогічний персонал ЗДО;

- засновник – Червоноградська міська рада;

- відділ освіти Червоноградської міської ради;

- громадськість.

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

6. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО

6.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

6.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в ЗДО. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування куточків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗДО підключено до швидкісного Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО функціонує офіційний сайт закладу -

6.3. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси;

-короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.4. Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми лінями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (анкети, кваліметричні моделі, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

6.5. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

-керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

6.6. Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ЗДО здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

· статут закладу освіти;

· ліцензія на провадження освітньої діяльності;

· структура та органи управління закладу освіти;

· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

· мова (мови) освітнього процесу;

· результати моніторингу якості освіти;

· річний звіт про діяльність закладу освіти;

· правила прийому до закладу освіти;

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

         Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звіту на нараді при завідувачі та загальних батьківських зборах.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) закладу дошкільної освіти ясел-садка № 5 Червоноградської міської ради (далі - ЗДО) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм спілкування та поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ЗДО, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів та на виконання основних завдань діяльності колективу ЗДО.

1.3. Працівники ЗДО та батьки вихованців зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, підтримувати систему демократичних гуманних відносин, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ЗДО.

1.4. Адміністрація закладу гарантує дотримання ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні працівники та інші співробітники закладу є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів освітньої спільноти через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим.

1.5. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників ЗДО.

1.7. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковим до виконання дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

1.8. Положення публікується на офіційному вебсайті ЗДО.

  1. Поняття, принципи, етичні норми академічної доброчесності закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

2.2. Академічна доброчесність спрямована на:

2.2.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ЗДО;

2.2.2. повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

2.2.3. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань, вмінь та компетентностей вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;

2.2.4. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

2.2.3. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань, вмінь та компетентностей вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;

2.2.4. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

2.2.5. здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;

2.2.6. дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;

2.2.7. негайного повідомлення адміністрації ЗДО у разі отримання для виконання рішень та доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

2.2.8. усвідомлення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3. Кожен працівник ЗДО має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки:

2.3.1. сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

2.3.2. сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ЗДО;

2.3.3. шанобливо ставитися до державної символіки;

2.3.4. зберігати та примножувати славні традиції ЗДО;

2.3.5. виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій батьків, співробітників ЗДО всіх національностей;

2.3.6. допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

2.3.7. не принижувати будь-яким чином гідність іншої людини.

2.3.8. Для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, педагогічному працівнику слід уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню подарунків або послуг від батьків.

2.4. Забезпечення академічної доброчесності в ЗДО пов’язане із дотриманням наступних принципів:

2.4.1. Верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенства права - панування в суспільних відносинах правових цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

2.4.2. Законності. У своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

2.4.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ЗДО, а також поваг а до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

2.4.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв'язок викладу матеріалу з життям, реалізовувати принципи сталого розвитку.

2.4.5. Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів управлінських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

2.4.6. Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

2.4.7. Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ЗДО, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

2.4.8. Відповідальності. Працівники ЗДО мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

III. Порушення академічної доброчесності

Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

3.1. Академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

3.2. Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

3.3. Академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів досліджень.

3.4. Приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів науково-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту.

3.5. Оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

3.6. Обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу, у тому числі при заповненні анкети для моніторингу педагогічних працівників.

3.7. Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

3.8. Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів освітньої діяльності здобувачів освіти.

3.9. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

3.10. Перевірці на академічний плагіат підлягають:

3.10.1. навчальні (курсові, проекти, реферати тощо) роботи та кваліфікаційні (дипломні роботи, проекти, науково-методичні праці, навчальні посібники, конспекти лекцій) роботи, монографії та інші, що вимагають рекомендації науково-методичної ради до видання; організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр;

3.10.2. рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів; організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи.

3.11. Форми академічного плагіату:

3.11.1. використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

3.11.2. перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, (як опублікованого, так і не опублікованого) без належного дотримання правил цитування;

3.11.3. спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція (нахапання) з першоджерел;

3.11.4. представлення в якості власного твору ( курсової роботи, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з медіа джерел або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки;

3.11.5. посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

3.11.6. повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (курсової, дипломної тощо);

3.11.7. повторна публікація своїх наукових результатів.

  1. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності

4.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

4.1.1. оприлюднення інформації на офіційному вебсайті;

4.1.2. розгляд питання Академічної доброчесності на зборах трудового колективу та проведення семінарського заняття з педагогами

4.1.4.ознайомлення з даним Положенням під розпис працівників ЗДО та при прийнятті на роботу працівника після його знайомства із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  1. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності

5.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні та інші працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

5.1.1. відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

5.1.2. позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

5.1.3. дисциплінарна;

5.1.4. адміністративна.

  1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

6.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію ЗДО та методичну раду ЗДО.

6.2. Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

6.2.1. ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

6.2.2. особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

6.2.3. знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

6.2.4. оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду;

6.2.5. у разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

6.3. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

VII. Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. ЗДО забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Положення про академічну доброчесність ЗДО затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради ЗДО та вводяться в дію наказом