СтатутСТАТУТ

дошкільного навчального закладу

ясла – садок № 19 комбінованого типу

Червоноградської міської ради

Львівської області

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 19 комбінованого типу Червоноградської міської ради Львівської області, скорочена назва ДНЗ № 19  (далі – дошкільний заклад) в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

вул. Мазепи 10

м. Червоноград,

обл. Львівська, 80100

тел. (03249 - 2 - 95-59 ), dnz19@ukr.net

1.3. Засновником дошкільного закладу є Червоноградська міська рада Львівської області. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад є юридичною особою з дня реєстрації Статуту, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

- формування особистості дітей, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв.

     1.7. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

     1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

     1.9. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     2.1. Дошкільний заклад з нормативною наповнюваністю розрахований на 200  місця.

    2.2. Групи комплектуються за ознаками: одновікові.

    2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, можуть відкриватися групи іншого спрямування.

    2.4. У дошкільному закладі функціонують групи з денним 10.5-годинним режимом перебування дітей.

     2.5. Наповнюваність груп дітьми здійснюється відповідно до чинного законодавства:

- перша молодша група (від 2 до 3 років) – 15 дітей;

- дошкільна (від 3 до 6 років) – 20 дітей;

- у спеціальних групах  компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення – 10-12 дітей;

- в оздоровчий період – до 15 дітей.

 2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

- індивідуальну карту розвитку дитини;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження (копію);

- документи для встановлення батьківської плати;

- висновком ПМПК (для дітей спеціальних груп компенсуючого типу з порушенням мовлення ДНЗ ).

     2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (90 днів).

     2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, несплати за харчування дитини протягом двох місяців;

- при постійному порушенні режиму дошкільного закладу протягом двох тижнів;

- невідвідування дитиною дошкільного закладу більше місяця без поважних причин.

     2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 годин на день.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.30 до 18.00 (10.5 год).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

     4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

     4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік і період літнього оздоровлення.

     4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період затверджується  керівником закладу.

     4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей, відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».

     4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Державних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

     4.6. Дошкільний заклад організовує навчально - виховний процес за різними пріоритетними напрямками: художньо–естетичним, гуманітарним, математичним,  фізкультурно-оздоровчим тощо.

     4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства і за додаткову оплату батьків.

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

     5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту та розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів України.

     5.2. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей: сніданок, обід, підвечірок, відповідно до встановлених норм.

     5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

     5.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування покладається на Червоноградську міську раду, органи управління охорони здоров’я.

     5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в розмірі, що становить 60% від вартості харчування за день. Розмір плати за поданням дошкільного закладу встановлюється виконкомом міської ради один раз на рік з урахуванням матеріального становища батьків та режиму роботи дошкільного закладу.

     5.6. Від плати за харчування звільняються батьки або особи, що їх заміняють, згідно з чинним законодавством.

     5.7. Працівники дошкільного закладу, які обідають, сплачують вартість обіду, яка щомісяця встановлюється за вартістю фактичного набору продуктів. Їх обід організовується із загального котла (без права виносу).

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

     6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі Червоноградською міською лікарнею (дитячою поліклінікою), лікарем і сестрою медичною старшою дошкільного закладу.

     6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медоглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, що їх замінюють.

     6.3. Медичний персонал закладу здійснює контроль за організацією та якістю харчування дітей, за виконанням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, працівників дошкільного закладу.

     6.4. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медперсоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

     7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

- діти дошкільного віку;

- керівник та вихователь-методист;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

  7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального заохочення та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу:

- подяка;

- грамота;

- премія;

- присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», «старший вихователь»;

- представлення до урядових та відомчих нагород.

     7.3. У сфері дошкільної освіти дитина має право на:

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насилля, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

     7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу, встановленого засновником;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини, не відправляти хворих дітей в заклад.

     7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

     7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

     7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

     7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва.

     7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

     7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

    7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та  Санітарного  регламенту для дошкільних навчальних закладів, проходять періодичні безоплатні медичні огляди в поліклініці Червоноградської міської лікарні.

     7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

     7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

     7.15. Педагогічні навантаження педагогічним працівникам дошкільного закладу встановлюються відповідно до чинного законодавства.

     7.16. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільного закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та інших нормативно - правових актів.

     7.17. Відпустка всім працівникам надається відповідно до чинного законодавства.

     7.18. Штатний розпис дошкільного закладу встановлює відділ освіти Червоноградської міської ради на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

8.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

      8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Червоноградською міською радою і відділом освіти Червоноградської міської ради.

     8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Червоноградської міської ради за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства.

     8.3. Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління у дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичні психологи, інструктори з фізкультури, медичні працівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів.

На засіданні педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного закладу є його завідувач.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

- оцінює рівень реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, результативність та хід якісного виконання програм розвитку дитини дошкільного віку (по кожній віковій групі);

- розглядає питання удосконалення організації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі;

- визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітньо-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

- визначає шляхи співпраці дошкільного закладу і сім’ї;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення кваліфікації та педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради – не менше 4 рази на рік.

     8.5. Органом громадського самоврядування закладу є конференція  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників конференцій від працівників дошкільного закладу – 20, батьків – 20. Термін повноважень становить 1 рік.

Рішення конференції приймається більшою частиною голосів від загальної кількості присутніх, яка має бути не менше 2/3 її членів.

Конференція:

- приймає Статут, зміни і доповнення;

- обирає раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт керівника дошкільного закладу, голову ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку шляхом таємного голосування;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

     8.6. У період між рішенням конференції діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Рада закладу організовує:

- виконання рішень конференції;

- розгляд питань щодо поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- поповнення і використання бюджету дошкільного закладу;

- вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально - виховного процесу;

- здійснює громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням дітей;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій, ярмарок, конкурсів;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків.

     8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням конференції  або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на конференції дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників навчально - виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     9.1. Майно дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі дошкільного закладу. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

     9.2. Вимоги до матеріально - технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

     9.3. Відповідно до чинного законодавства за дошкільним закладом закріплена земельна ділянка.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

     10.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів;

- одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти;

- субвенції з обласного бюджету;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна.

     10.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення (без права викупу), споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно з законодавством.

     10.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в дошкільному закладі визначаються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Бухгалтерський облік дошкільного закладу ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Червоноградською міською радою та відділом освіти.

     11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально - виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

12.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     12.1. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу відбувається відповідно до чинного законодавства.

     12.2. Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу і виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а в випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права щодо управління дошкільним закладом.

     12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

     12.4. У випадку реорганізації і ліквідації права і обов’язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

     12.5. Реорганізація або ліквідація відбувається у формах позбавлення статусу закладу і статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

     12.6. При реорганізації або ліквідації дошкільного закладу діти, які відвідують його, повинні бути влаштовані в інші дошкільні заклади відповідно до чинного законодавства.

     12.7. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, яких звільняють чи переводять, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.