СтатутРішення Червоноградської міської ради від 27.07.2022 № 1353

СТАТУТ

Початкової школи № 11 Червоноградської міської ради
Львівської області

(нова редакція)

КОД ЄДРПОУ 25244128

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Початкова школа №11 Червоноградської міської ради Львівської області - заклад освіти, що забезпечує здобуття початкової освіти.

Скорочене найменування закладу - Початкова школа №11 (далі Початкова школа № 11).

1.2.          Початкова школа №11 знаходиться в комунальній власності Червоноградської міської ради, яка є її засновником (рішення Червоноградської міської ради від 11.06.2020 № 1655 «Про зміну типів та найменувань закладів загальної середньої освіти»).

1.3.    Початкова школа №11 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами у сфері освіти і науки, розпорядженнями і рішеннями органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, наказами відділу освіти Червоноградської міської ради, цим Статутом, що розробляється на основі чинного законодавства.

1.4.    Діяльність Початкової школи № 11 будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.5.   Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 80105, Львівська обл.

Червоноградський р-н, місто Червоноград, вулиця Бандери, будинок, 3.

1.6.      Початкова школа №11 є юридичною особою з дня затвердження та реєстрації Статуту, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки із своїм найменуванням, свою символіку. Може мати розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.

1.7.   У своїй Статутній діяльності Початкова школа №11 має такі права:

-    набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства;

-     провадити інноваційну діяльність та укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими установами), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

1.8.   Початкова школа №11 функціонує з метою забезпечення:

-   всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соц іалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

-        досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування в учнів компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та державними стандартами.

1.9.   Головні завдання Початкової школи №11:

-   забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття базової середньої освіти;

-    забезпечення якості початкової освіти та якості освітньої діяльності;

-   жоден учасник освітнього процесу не повинен зазнавати жодних форм дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження в освітньому процесі або у праві брати участь у заходах, що проводяться в ліцеї, у тому числі на підставі надання чи ненадання благодійної допомоги закладу;

-   дотримання вимог законодавства щодо доступності освіти для осіб з особливими освітніми потребами;

-   використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини;

-    пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

-   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-   оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, Державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

1.10.  Початкова школа №11 створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.11.  Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства.

1.12.   Початкова школа № 11 несе відповідальність за реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», безпечні умови освітньої діяльності, дотримання умов, що визначаються за результатами інституційного аудиту, договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.

2.    СТРУКТУРА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1.   Початкова школа №11 Червоноградської міської ради Львівської області - заклад освіти, що забезпечує здобуття початкової освіти: перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

2.2.      На рівнях початкової освіти освіта може здобуватися за очною, дистанційною, ектернатною, сімейною (домашньою) формами, формою педагогічного патронажу.

2.3.      Зарахування учнів до закладу забезпечується шляхом зарахування до початкової школи без проведення конкурсу у порядку, визначеному законодавством.

2.4.   У порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

-    проживають на території обслуговування закладу;

-  є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

-    батьки яких є працівниками цього закладу освіти.

2.5.  Відрахування та переведення учнів до комунальних закладів освіти здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

2.6.За Початковою школою № 11 закріплюється територія обслуговування.

3.    ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.  Початкова школа №11 організовує освітній процес відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітніх програм, плану роботи та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2.    Річний план схвалює педагогічна рада і затверджує директор.

3.3.  Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджені центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Рішення про використання освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу. Освітня програма закладу схвалюється педагогічною радою та затверджується директором.

3.4.   На основі визначеного в освітній програмі навчального плану педагогічна рада складає, а директор затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

3.5.  Відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, допущені Міністерством освіти України, а також науково-методичну літературу, навчально - наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

3.6.   Навчальні програми, підручники та посібники, розроблені працівниками закладу, вищих навчальних закладів, науково-дослідницьких центрів, можуть використовуватись в освітньому процесі після відповідної експертизи і затвердження відповідно до чинного законодавства.

3.7.  Педагогічні працівники закладу в освітньому процесі можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3.8.  Початкова школа № 11 реалізує освітні програми за кошти державного, місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством і не може реалізовувати чи забезпечувати свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

3.9.    Освітній процес організовується за такими циклами:

-    перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

-     другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);

3.10.    Освітній процес організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11.    Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (2-4 років навчання).

Тривалість канікул не може становити менше 30 календарних днів.

3.12.   Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова. Освітні програми школи можуть передбачати викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

3.13.   З метою належної організації освітнього процесу у закладі формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні.

3.14.   У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.15.    Кількість учнів у класі не може становити менше 5 учнів та більше:

-     30 учнів;

-     24 учні, які здобувають початкову освіту (з 01.09.2024 року).

3.16.    Учні розподіляються по класах (групах ) директором закладу.

3.17.   Порядок поділу класів на групи встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.18.   За рахунок додаткових асигнувань рішенням засновника може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп, та їх поділ, підвищення посадових окладів, ставок заробітної плати.

3.19.   За письмовим зверненням батьків учнів директор закладу приймає рішення про утворення груп подовженного дня, у тому числі інклюзивної, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.20.        Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

3.20.   Річне оцінювання та ДПА здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

3.21.   Кожен учень має пройти ДПА за І рівень повної загальної середньої освіти (початкова освіта) з предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

3.22.   У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або ДПА після завершення навчання за освітньою програмою учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або ДПА. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або ДПА педагогічна рада закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем початкової освіти.

конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або в присутності дитини чи з використанням дитини.

4.4.     Права та обов’язки учнів визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами.

4.5.      Учні мають право на:

4.5.1.      Навчання впродовж життя.

4.5.2.     Індивідуальну освітню траєкторію, що формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними:

-      форм здобуття початкової освіти;

-      навчальних планів та програм;

-      навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності;

-      форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання;

-      темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

4.5.3.      Якісні освітні послуги.

4.5.4.      Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

4.5.5.      Відзначення успіхів у своїй діяльності.

4.5.6.     Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності тощо.

4.5.7.      Безпечні і нешкідливі умови навчання, утримання і праці.

4.5.8.      Повагу людської гідності.

4.5.9.     Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь - яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

4.5.10.        Користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу.

4.5.11.     Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

4.5.12.                         Особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

4.5.13.      Інші необхідні умови для здобуття освіти.

4.5.14.        Надання матеріальної допомоги, стипендій за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

4.5.15.     Отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та /або занять з навчальних предметів, з яких проводиться ДПА на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня.

4.6.      Учні зобов’язані:

4.6.1.    Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та

досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

4.6.2.     Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм.

4.6.3.     Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

4.6.4.     Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг ( за його наявності).

4.6.5.      Інші обов’язки, передбачені законодавством.

4.7.      Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.8.     На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

4.9.     Педагогічні працівники мають права, визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавством, колективним договором, трудовим договором та установчими документами гімназії.

4.10.      Педагогічні працівники мають право на:

4.10.1.      Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

4.10.2.      Педагогічну ініціативу.

4.10.3.     Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

4.10.4.      Користування бібліотекою та інфраструктурою закладу.

4.10.5.      Підвищення кваліфікації.

4.10.6.     Вільний вибір освітніх програм, форм навчання, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

4.10.7.     Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

4.10.8.      Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності.

4.10.9.      Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності.

4.10.10.      Захист професійної честі та гідності.

4.10.11.      Безпечні і нешкідливі умови праці.

4.10.12.      Участь у громадському самоврядуванні закладу.

4.10.13.      Участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

4.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати обов’язки, визначені Законом України "Про освіту", Законом України «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства,

установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

-   постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-   виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

-   сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-   дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями;

-    дотримуватись педагогічної етики;

-   дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

-   поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-   настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-   формувати у учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-   виховувати у учнів повагу до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико - культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-   формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

-   додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

-   забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту";

-   використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

-    володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.

4.12.   Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу визначаються законодавством, відповідними договорами та установчими документами.

4.13.   Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.14.   Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Відповідно до рішення директора Початкової школи №11 педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20

-    академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України "Про освіту", а також такі форми обману, як:

-    надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;

-    використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;

-     проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;

-   необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

5.5.    Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності:

-    не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;

-    не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;

-    не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;

-     можуть бути позбавлені педагогічного звання.

5.6.     Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:

-    вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;

-     конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

5.7.   За порушення академічної доброчесності до учня може бути застосовано такі види академічної відповідальності:

-     зауваження;

-     повторне проходження підсумкового оцінювання;

-     повторне проходження державної підсумкової атестації;

-    повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

-    позбавлення, отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

5.8.   Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.

5.9.    Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

5.10.    Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

5.11.   Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями.

За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.

5.12.   Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти.

5.13.    Виконання державних стандартів початкової освіти є обов’язковим.

5.14.   Органи місцевого самоврядування та/або уповноважений орган, заклад зобов’язані створити умови для виконання учнями вимог відповідних державних стандартів.

5.15.   Для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом, до штату закладу вводяться посади асистента вчителя та інші посади, необхідні для роботи з такими особами.

5.16.   Початкова школа може провадити освітню діяльність виключно на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

5.17.   Відповідно до законодавства у плановому порядку заклад проходить інстутиційний аудит (не більше одного разу на 10 років) з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу та визначення рекомендацій засновнику та закладу щодо:

-  підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-  приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійними умовами.

5.18.   Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. За результатами атестації, що проводиться в порядку, визначеному законодавством, визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія, педагогічні звання.

5.19.   Педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладі, мають педагогічне навантаження, мають право на проходження сертифікації. Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом України «Про освіту».

5.20.   Кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України "Про освіту" з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

5.21.   На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу.

5.22.   Інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу здійснюється шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до Інтернету, надання електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством.

5.23.   Громадська акредитація закладу проводиться за ініціативою директора закладу відповідно до Закону України «Про освіту» за рахунок коштів засновника,

інших джерел, не заборонених законодавством та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

6.1.     Управління Початковою школою №11 та контроль здійснюють:

-    засновник, уповноважений засновником орган (відділ освіти), права та обов’язки яких визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства;

-     директор закладу;

-     педагогічна рада;

-    вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу конференція.

6.2.   Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

6.3.         Безпосереднє управління школою здійснює директор, особа яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

6.3.1.     Директор закладу має право:

-    діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

-    підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

-    приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

-    призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

-     визначати режим роботи закладу;

-    ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом (відділом освіти) питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

-     видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

-    укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

-    звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

-     приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

6.3.2.     Директор закладу зобов’язаний:

-    виконувати Закон України «Про повну загальну середню освіту», Закон України "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечувати та

контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

-     планувати та організовувати діяльність закладу;

-    розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

-    надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-    організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

-     забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;

-     затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

-     затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

-     організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

-     затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу;

-    створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

-    затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

-    забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

-    контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

-    забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

-    створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

-     сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

-    створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу;

-    сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі;

-    формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу;

-    створювати в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

-    організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

-    забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

-    здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

-    організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

-   звітувати щороку на конференції колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу;

-   виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор закладу зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

6.3.3.    Директор школи має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

6.4.    Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», статутом закладу. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор школи:

6.4.1.   Педагогічна рада:

-    схвалює стратегію розвитку закладу та річний план роботи;

-   схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

-   схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

-   приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-   приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

-       розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-       приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

-   приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-       може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу;

-   розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

6.3.2.  Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

6.3.3.  Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора школи та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

6.4.      Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є конференція колективу, яка скликається не менше одного разу на рік та формується з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності). Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів - 20, та складає відповідний протокол.

Інформація про час і місце проведення конференції колективу закладу розміщується в закладі та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу.

Конференція колективу закладу щороку заслуховує звіт директора, оцінює його діяльність і за результатами оцінки може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій, що провела відбір делегатів з оформленням відповідного протоколу.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник або уповноважений ним орган (відділ освіти).

6.5.      Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового коллективу.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором (за наявності) закладу.

Збори ухвалюють рішення відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу. Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу.

6.5.1.    Загальні збори трудового колективу:

-    розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;

-    затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

-   визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

-    обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

6.5.2.  Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

6.6.   У закладі може бути утворено піклувальну раду за рішенням засновника або уповноваженого ним органу на визначений засновником строк:

6.6.1.   Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

6.6.2.    Піклувальна рада:

-    аналізує та оцінює діяльність закладу і його керівника;

-   розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу та аналізує стан їх виконання;

-   сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

-    проводить моніторинг виконання кошторису закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором школи;

-                      має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу;

-    може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення директора закладу або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

-   здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти.

6.6.3.   Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради.

6.6.4.   До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для якого вона утворюється.

6.6.5.   Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

6.6.6.   Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладу з правом дорадчого голосу.

6.6.7.   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу.

6.7.           У закладі може діяти батьківське самоврядування:

6.7.1.          Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та статутом закладу.

6.7.2.          Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

6.7.3.   Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

6.7.4.   Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

6.7.5.   Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

6.7.6.   Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

6.7.7.   Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

6.7.8.   Працівники закладу не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

7. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ФІНАСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.    Фінансування Початкової школи №11 здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання освітніх субвенцій місцевому бюджету, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів.

Іншими джерелами фінансування закладу можуть бути:

-     доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

-    благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

-     гранти;

-     інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються відповідно до затвердженого кошторису.

7.2.         Заклад може мати фінансову автономію в частині використання бюджетних коштів, що передбачає самостійне здійснення витрат у межах, затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:

-     формування структури закладу та його штатного розпису;

-    оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;

-     оплату ремонтних робіт приміщень і споруд закладу;

-     оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

-           укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу.

7.3.    Одержання закладом власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

7.4.     Отримані закладом кошти повинні бути використані відповідно до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

7.5.     Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником або уповноваженою особою з урахуванням пропозицій закладу.

7.6.     Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор школи визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

7.7.     Заклад не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

7.8.     У закладі під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

7.9.     Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

7.10.   Штатний розпис закладу розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

7.11.   Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладу визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

7.12.   Майно, у тому числі земельні ділянки закладу, відповідно до рішення засновника може бути використане виключно для забезпечення здобуття освіти. Відповідне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної (комунальної) власності на таке майно.

7.13.  Початкова школа № 11, комунальний заклад початкової освіти, не може бути приватизований або в будь-який інший спосіб переданий у приватну власність.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1.  Початкова школа № 11 може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями.

8.2.  Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників.

8.3.За педагогічними працівниками закладу, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи без збереження заробітної плати. На час тимчасової відсутності педагогічного працівника на відповідну посаду може бути

 

 

Приєднані файли
Статут.pdf

Останнє опубліковане

06.06.2024
#РАЗОМ_ДО_ПЕРЕМОГИ

#РАЗОМ_ДО_ПЕРЕМОГИ Учні Початкової школи № 11 відвідали Громадське формування Червоноградської самооборони "Кристинопіль" та передали 15000 грн на придбання комплектуючих для виготовлення дронів, які будуть передані ЗСУ. ???????? ????Діти з великою цікавістю розглядали 3D принтер, який виготовляє комплектуючі для дронів. Василь Турко, командир громадського формування Червоноградської самооборони, та Любомир Підкович, учасник громадського формування, провели бесіду з учнями, розповіли про кожен етап виготовлення дрона та подякували Надія Перець, директору Початкової школи № 11, усьому колективу, батькам та учням за передані кошти.❤️ Маленькими кроками наближаємо нашу Перемогу разом!

05.06.2024
#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА_2024 #День_англійської_мови_у_літній_школі

#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА_2024 #День_англійської_мови_у_літній_школі ????Orange is the happiest colour. Frank Sinatra А й справді, помаранчевий колір - колір енергії, сили, тепла та оптимізму. Він спонукає йти вперед та піднімає настрій.???? ????"Помаранчевий день" розпочався із запальної руханки. Протягом дня вихованці Літньої школи залюбки малювали смайлики, ????виготовляли постер "What is orange?" ????грали гру "Веселкова квітка" ????брали участь у квесті "Веселкові загадки" ????сканували QR коди і виконували завдання з англійської мови. ????????А також дізналися, що англійська мова є найбільш вживаною на планеті і зрозуміли, що знання англійської мови відкриває безліч дверей до успішної карʼєри, вражаючих подорожей і нових знайомств з цікавими людьми. ????День пройшов на високому емоційному підйомі та позитиві.

04.06.2024
#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА #День "ЧЕРВОНИЙ"

#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА День "ЧЕРВОНИЙ" ,він яскравий і святковий ????Ми раді поділитися з вами враженнями від проведення "червоного" дня у нашій школі . Це був яскравий та незабутній день , сповнений радості та творчості . ????‍♀️‍➡️День розпочався з веселої ранкової зарядки під музику; ранкового кола з побажаннями один одному гарного настрою. Впродовж дня проводилися цікаві ігри та конкурси з представниками Марійської дружини церкви Святого Йосафата . Діти створювали колаж « Мій найкращий друг», а також переглянули лялькову виставу « Губка Боб і Смурфики» , де повторили разом з героями правила дорожнього руху. Незважаючи на дощик, наш день пройшов весело та цікаво, залишивши теплі спогади у серцях усіх учасників

03.06.2024
#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА_2024

#ЛІТНЯ_ШКОЛА_КАЛИНКА_2024 Сьогодні на шкільному подвірʼї було весело та гамірно, бо на урочисте відкриття літньої школи "Калинка" зібралося аж 63 учнів. Директор школи Надія Перець та головний спеціаліст з питань виховної роботи і позашкільної освіти Галина Лобащук привітали дітей та побажали яскравих та незабутніх вражень. Перший день розпочався з яскраво-зеленого кольору, символу здоров'я та природи. Усі діти прийшли у зеленому одязі, демонструючи свою готовність до веселощів та нових пригод. Діти брали участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Відбулися веселі естафети, командні ігри та творчі майстер-класи, та разом з вихователями склали правила поведінки та дружби,які принесли багато позитивних емоцій та зміцнили дух дружби і співпраці серед дітей.

31.05.2024
#ОСТАННІЙ_ДЗВОНИК_2024

#ОСТАННІЙ_ДЗВОНИК_2024 Сьогодні в Початковій школі № 11 відбулося святкування Останнього дзвоника, яке зібрало учнів, батьків, вчителів і гостей. Свято пройшло в урочистій атмосфері, наповненій теплом і щирими емоціями. На свято були запрошені гості: ????Отець Іван Макух - священник церкви святого Володимира. ????Михайло Палюга - в.о директора "Будинку воїна" ????Андрій Фролов - доброволець ДФТГ "Кристинопіль" ????Володимир Олійник - доброволець ДФТГ "Кристинопіль" ????Василь Турко - командир громадського формування Червоноградської самооборони ????Любомир Підкович - учасник громадського формування Червоноградської самооборони Випускники молодших класів висловили подяку своїм вчителям і всій школі за турботу, навчання і підтримку протягом років. Вони підготували особливий подарунок – танець "У нас серця дитячі", який розчулив усіх присутніх своєю щирістю та енергійністю. Директор школи Надія Перець привітала всіх зі святом, а також повідомила що за цей навчальний рік було проведено багато благодійних заходів. ????????????????Завдяки зусиллям педагогів, учнів та їхніх батьків вдалося зібрати кошти на придбання дрона, який був переданий на потреби ЗСУ у 42 окрему механізовану роту ударних безпілотних авіаційних комплексів "Перун", у якому служить наш доброволець Червоноградець Андрій Башук. Отець Іван Макух духовний наставник школи, також привітав дітей зі святом та благословив усіх на гарний літній відпочинок. На завершення свята прозвучали побажання випускникам. Їм бажали успіхів у подальшому навчанні, нових звершень і чудового літнього відпочинку. Свято завершилося символічним останнім дзвоником, який сповістив про початок канікул.