СТРАТЕГІЯ ЧДЮСШ №2 

СХВАЛЕНО
           Рішення педради          
           Червоноградської дитячо-
           юнацької спортивної
           школи №2  
          Червоноградської міської
          ради
          Протокол № 1 від  
          29.08.2022

 

 

 СТРАТЕГІЯ

 розвитку Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи №2 Червоноградської міської ради
на 2022-2027 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 1. Тематичні складові 4
 2. Аналіз роботи закладу. 6
 3. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.. 11
 4. РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.. 14

6.SWOT- АНАЛІЗ ………………………………………………………………………..  17
7. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Червоноградської міської ради……………………         19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Позашкільна освіта є важливою складовою системи освіти, метою і завданням якої є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, національно-патріотичне виховання, формування моральних цінностей, здобуття первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації та професійної//діяльності.  
      В результаті воєнних дій на території України за оперативними даними станом на 25 липня 2022 року зруйновано 12 закладів позашкільної освіти та 60 пошкоджено. Найбільше постраждали заклади в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.
     Заклади позашкільної освіти, на підконтрольній Україні території, крім освітньої, виховної функції, виконують важливу соціальну функцію, забезпечуючи психологічну підтримку та організовуючи змістовне дозвілля для дітей, із числа внутрішньо переміщених осіб. Крім того, сьогодні ці заклади ефективно займаються патріотичним вихованням дітей та молоді, організовуючи військово-патріотичні заходи, благодійні, волонтерські акції, тощо.
        Освітня стратегія є нормативно-управлінським документом Червоноградської ДЮСШ№ 2, який характеризує специфіку змісту освіти та особливості організації навчально-виховного процесу. Стратегія розроблена відповідно до: Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу Мінсім’ямолодьспорту «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Статуту Червоноградської ДЮСШ №2 та ін.
          Рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням, поліпшує стан здоров'я, суттєво покращує якість трудових ресурсів, сприяє довголіттю, покращуючи якість життя.                                                        
       Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров'я молоді, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості активного////життя.                                                                                                              
          Основними видами фізичного виховання у закладах освіти є уроки фізичної культури та тренувальні заняття спортивних секцій, що спрямовані на розвиток здоров'я, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом та спортивної підготовки, які спрямовані на підвищення рівня рухової активності, удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вмінь використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності, розширення функціональних можливостей організму учнів шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних фізичних якостей, залучення до фізкультурно-оздоровчої//діяльності.                                                                                                  
           Фізичне виховання у спортивній школі сприяє збереженню і зміцненню здоров'я; забезпечує організацію змістовного дозвілля учнівської молоді, збільшення кількості та якості рухової активності, можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, фізкультурно-оздоровчих заходах, популяризація спорту серед молоді.

Спортивна підготовка в спортивній школі сприяє вихованню фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей учнів; забезпечує вдосконалення спортивної майстерності учнів, можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед учнів з видів спорту; спілкування учнів з однолітками в Україні та за її межами; надає можливості для самореалізації та особистісного зростання для учнів всіх закладів освіти.

ІІ. Тематичні складові

Стратегічна мета: забезпечення доступності спорту для учнівської молоді, створення умов до оздоровчої рухової активності та популяризація здорового способу життя, формування ціннісного ставлення до власного фізичного здоров'я, спортивних і духовних досягнень, патріотичних почуттів, формування позитивного іміджу спортивної школи у місті, області та України.
        Метою реалізації Стратегії є формування у населення культури здорового способу життя, створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, збільшення кількості населення, яке регулярно займається руховою активністю, забезпечення підготовки, участі в збірних командах//області//та//України.                                                                  
       Стратегія реалізовується за такими напрямами у сфері фізичної культури і спорту: фізично активна нація; спорт вищих досягнень; спортивна інфраструктура; кадрове//забезпечення. 
        Стратегічні цілі реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, яких планується досягнути в результаті реалізації цієї Стратегії є: українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом; доступність для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, розгалуженої мережі спортивної інфраструктури світового рівня; можливість подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом запровадження інформаційних технологій; наявність ефективної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту фахівцями відповідної кваліфікації з мотивацією до результативної роботи.

Завдання стратегії розвитку:

 1. Розвивати мережу спортивних відділень ДЮСШ №2 відповідно до потреб  і запитів  громади суспільства і держави,  охоплення позашкільною, спортивною  освітою  дітей усіх вікових категорій, особливо  дітей соціально-незахищених категорій,  дітей з особливими освітніми потребами;
  2.Підвищувати   ефективність освітнього спортивного  процесу через впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій та проведення різного виду заходів;
  3.Запобігати  та протидіяти булінгу.
  4. Забезпечити функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ДЮСШ №2 та проведення  моніторингу освітніх змін.
  5. Сприяти зростанню професійної компетентності та особистого розвитку педагогічних..працівників;
  6. Удосконалювати   систему виховної роботи на основі урізноманітнення форм та методів масової роботи у сфері вільного часу дітей;
 2. Організовувати та проводити сучасні фізкультурно-оздоровчі заходи з інноваційним підходом, спрямованим на популяризацію здорового способу життя та//рухової//активності.
  8. Розширювати партнерські зв’язки  з батьками, іншими  закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями для просвітницької роботи, забезпечення участі здобувачів освіти у соціальних проектах, тощо.
  9. Формувати сучасну матеріально-технічну базу закладу.

Прогнозовані результати

 1. Реалізація права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 2. Підвищення рівня   спортивних досягнень  та вихованості здобувачів освіти;
 3. Ефективне управління закладом;
 4. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння методами та прийомами ї навчання та виховання здобувачів освіти);
 5. Створення позитивного іміджу ДЮСШ №2 в соціумі,  підвищення конкурентоздатності закладу шляхом підвищення якості соціально-освітніх послуг, організаційно-координаційної і методичної роботи;
 6. Оновлення матеріально-технічної бази закладу.

Принципи Стратегії:

 1. Принцип конституційності- підпорядкування нормативним положенням Конституції та забезпечення її реалізації, врахування норм нормативно-правових актів та міжнародних документів.
 2. Принцип паритетності- забезпечення рівних можливостей доступності кожному до позашкільної освіти.
 3. Принцип співробітництва- забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

4.Принцип гуманізації - передбачає цінність людини як особистості, її вільний розвиток і творчу реалізацію.

5.Принцип колективності - спільна діяльність педагогічного колективу закладу, яка впливає на свідомість та вчинки дітей, формує в них позитивне ставлення до спорту.

6.Принцип природовідповідності - врахування вікових, фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей дитини, стимулювання її активності, розкриття спортивного потенціалу, виявлення інтересів до різних видів спорту.

       Законодавчою основою для розроблення Стратегії є: Конституція України, Закон України «Про освіту» (у новій редакції), Закон України «Про позашкільну освіту» та інші нормативно-правові документи.

IІI. Аналіз роботи закладу

Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа №2 – сучасний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

Навчальним планом передбачено організацію спортивного процесу у відділеннях: плавання, футбол, легка атлетика, бокс, греко-римська боротьба та вільна боротьба.

У спортивному закладі проводиться системна, цілеспрямована робота щодо підвищення загальної та спеціалізованої, фізичної підготовки і спортивного досвіду вихованців. Тренери-викладачі ДЮСШ №2 працюють над питанням удосконалення спортивної підготовки дітей та учнівської молоді, активно впроваджують організаційно-педагогічні інновації, набуттям навичок здорового способу життя, як складової збереження і зміцнення здоров’я та успішної соціалізації, збільшення кількості залученої учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом, виявлення здібної учнівської молоді та забезпечення умов для спортивного вдосконалення та відбір до збірних команд області та України.
         Зміст освітньої, організаційно-масової роботи відповідає Положенню про спортивну школу, Статуту школи. Організація та проведення спортивних заходів здійснюється в тісній співпраці з  закладами освіти міста та області, відділом фізичної культури та спорту м.Червонограда, обласним та Всеукраїнським комітетом фізичної культури та спорту, громадськими організаціями, засобами масової…інформації.
       Освітній  процес у ДЮСШ №2 здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних..форм..роботи.
       Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 м.Червонограда перебуває на шляху постійного розвитку, має достатні ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері позашкільної спортивної освіти, що передбачає підвищення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

Пріоритетними завданнями ДЮСШ №2 м.Червонограда на 2021-2022 навчальний рік були:

- дотримання нормативно-правової бази;

- модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

- збереження мережі спортивних відділень закладу та дитячого контингенту;

- реалізація освітньої програми,  навчального плану закладу і навчальних програм зі всіх напрямів спортивної роботи закладу;

- активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо спортивної підготовки вихованців до обласних та Всеукраїнських змагань;

- впровадження сучасних педагогічних, тренерських  технологій;

 - удосконалення системи методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі впровадження компетентного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, впровадження інновацій у практику;

- кадрове забезпечення, забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників;

- сприяння розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності, інноваційної культури;

- впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;    

- оволодіння кожним педагогічним працівником технологією особистісно-орієнтованого підходу при підготовці та проведенні спортивних заходів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків;

- збереження будівель, обладнання, майна; зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Впродовж 2021-2022 навчального року адміністрація ДЮСШ №2 продовжувала роботу по удосконаленню системи управління закладом на всіх рівнях її функціонування та життєдіяльності з метою забезпечення стабілізації позитивного іміджу і конкурентоспроможності позашкільної освіти. Узгодженість та координація дій адміністрації спрямована на створення творчого психологічно сприятливого мікроклімату в колективі, творчості та впровадженню інноваційних форм роботи, інтеграції освітнього процесу. Реалізація завдань на досягнення мети діяльності педагогічного колективу супроводжувалась постійною аналітичною діяльністю щодо результатів роботи з усіх напрямів позашкільної освіти, які функціонують у ДЮСШ №2. Така система сприяє досягненню ефективності та удосконаленню освітнього та спортивного процесу й забезпечує планомірний, системний та якісний розвиток закладу.

Внутрішні нормативні документи, що регламентували діяльність закладу у 2021-2022 навчальному році: Статут ДЮСШ №2, Правила внутрішнього трудового розпорядку, річний план роботи, колективний договір між адміністрацією ДЮСШ№2 та профспілковим комітетом на 2021-2025 роки, перспективний план роботи на 2021-2027 роки.

У закладі діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрями розвитку ДЮСШ№2, координує та спрямовує роботу всіх ланок в освітній та господарській роботі закладу.

Протягом 2021-2022 навчального року  дирекцією закладу:

- здійснювалося керівництво роботи колективу, забезпечувався раціональний добір і розстановка кадрів, створювалися належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- здійснювався розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- створювалися належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

- проводилася контрольно-аналітична робота;

- надавалися методичні рекомендації тренерам-викладачам, здійснювався внутрішній контроль за роботою тренерів-викладачів.

Освітній процес у закладі забезпечують 24  педагогічних працівників, з них 16 – штатні працівники та 8 – сумісників. У закладі працює 4 майстра спорту, 1 Заслужений тренер України та Заслужений працівник фізичної культури та спорту. Серед педпрацівників: 1 тренер-викладач - спеціаліст вищої категорії; 3  спеціаліста І категорії; 10  спеціалістів з ІІ категорією; Рівні освіти педагогічних працівників: повна вища освіта – 23 чол, професійно-технічна – 1 чол.

 

Мережа груп ДЮСШ №2

 

Роки

Кількість учнів

Кількість груп

2020-2021

662

59

2021-2022

616

55

2022-2023

622

55

 

Кількість спортивних відділень ДЮСШ №2

 

Спортивні відділення

Кількість учнів

Кількість груп

2020-2021

плавання

228

20

Футбол

200

12

Легка атлетика

90

11

Бокс

76

9

Греко-римська боротьба

68

7

2021-2022

плавання

228

20

Футбол

186

11

Легка атлетика

78

10

Бокс

64

8

Греко-римська боротьба

60

 

6

2022-2023

плавання

174

14

Футбол

222

13

Легка атлетика

78

10

Бокс

57

7

Греко-римська боротьба

56

7

Вільна боротьба

40

4

 

 

Кількість підготовлених розрядників ДЮСШ №2

 

Роки

І, ІІ, ІІІ розряди

 

КМС

МС

2020

29

1

-

2021

30

-

1

2022

8

-

-

 

Результативність участі вихованців ДЮСШ №2 у змаганнях

 

 

2020

2021

2022

 

Кількість призерів чемпіонатів області

84

87

66

Всеукраїнських змаганнях

 

-

20

2

 

Закуплено товари та обладнання

 

2021 рік

Закупівлі

Двері протипожежні

5 800 грн.

 

Зварювальний апарат

2 760 грн.

 

Подушка боксерська

6 200 грн.

 

Жилет боксерський

4 500 грн.

 

Спортивний таймер

2 226 грн.

 

Кубки, медалі, гантелі

6 714 грн.

 

Фен для волосся ( 2шт.)

2 369 грн.

 

Сушки для волосся ( 4шт.)

15 624 грн.

 

Пилосос Acva –bot водяний (для очищення дна басейну)

81 840 грн.

2022 рік

Закупівлі

Техпластина (гума для прокладок в тепловий вузол)

10 000 грн.

 

Катридж для копіювальної техніки

3 200 грн.

 

Система тривожної сигналізації

6 000 грн.

2021 рік

Обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон в залі басейну) на суму 245 тис.грн.

Обласний бюджет – 112,575 тис.грн.;

Місцевий – 70,726 тис.грн.

Батьківські кошти – 62,0 тис.грн.

Кошти фізичних осіб – 47,0 тис.грн.

Нефінансовий внесок – 61 700 тис.грн.

 

 

 

 

Про покращення матеріальної бази ДЮСШ №2 у 2022-2027 р.р.

 

Що потрібно виконати

На яку суму

 

Встановлення теплових насосів для круглорічного функціонування басейну

4,0 млн. грн.

Завершення утеплення фасаду басейну

1,5 млн.грн.

Капітальний ремонт підвісної стелі в чаші басейну

400,0 тис.грн.

Капітальний ремонт вентиляційної системи

2,0 млн. грн.

Ремонт даху басейну

150,0 тис.грн.

Підігрів доріжок

400,0 тис.грн.

Заміна вікон в підвальному приміщенні – 27 шт. та в басейні – 8 шт.

200,0  тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

 

 1. Удосконалення соціально-педагогічної моделі закладу

 Стратегія розвитку закладу визначає пріоритети державної політики, що передбачені Законом України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”, а саме: створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення України, стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету закладу у обласному та Всеукраїнському спортивному русі, удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, а також сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля. Регулярні заняття фізичною культурою допомагають знизити рівень захворюваності на хвороби серцево-судинної системи до 36 відсотків, зменшити негативний вплив на організм людини шкідливих звичок, підвищити рівень стресостійкості та уникнути проявів асоціальної поведінки, сприяти розвитку всіх сфер суспільства.

Метою стратегії закладу є формування в суспільстві моди на здоровий спосіб життя, збільшення  кількості дітей та молоді, які охоплені регулярною руховою активністю, створення умов для занять з видів спорту, які культивуються в спортивному закладі. Забезпечення підготовки участі збірних команд області, України та інших всеукраїнських та міжнародних змагань.
       Ціль стратегії: здорова та фізично активна нація, яка реалізує особистісний потенціал у спорті, формування здорової нації, якнайвищої соціальної цінності в державі.

Місія стратегії: кожен учень має доступ до сучасної спортивної інфраструктури для регулярних занять фізичною культурою та спорту.

Реалізація завдань має забезпечити:

-популяризація рухової активності та спорту серед різних вікових груп учнів та молоді, в тому числі осіб з інвалідністю;

         -підвищення престижу професій спортсмена та тренера;

-формування здорової нації, як частини її культурного менталітету;

-впровадження якісних змін у спорті вищих досягнень.

Провідним принципом у реалізації стратегічних завдань є колективна і індивідуальна інноваційна діяльність тренерів-викладачів ДЮСШ №2 за основними напрямами навчально-спортивної діяльності.

Очікуваними результатами стратегії є:

-регулярні та свідомі заняття фізичною культурою та спортом серед учнів та молоді;

-проведення на спортивній базі ДЮСШ №2 міських, обласних та всеукраїнських  змагань;

-відбір та зарахування учнів до складу збірних області та України;

-сприяти покращенню матеріально-технічної бази та якості навчально-тренувального процесу.

Спортивним закладом використовують затверджені МОН та Міністерством молоді та спорту України типові освітні програми по видам спорту. На основі типових програм кожен тренер-викладач планує навчально-тренувальну роботу, розробляє план навчальних тренувань на рік, а потім згідно нього на місяць. Після схвалення педагогічною радою закладу програми затверджуються і використовуються в роботі.

Реалізація стратегічного завдання визначає 4 вектори реалізації державної політики, що утворює платформу для формування здорової нації та успішних спортивних досягнень, а саме:

-підвищення рівня фізичної активності;

-якісні зміни в спорті вищих досягнень;

-розвиток спортивної інфраструктури;

-оптимізація кадрового забезпечення спортивного закладу.

Специфіка моделі визначається соціальною складовою діяльності закладу – спрямованістю освітньої  та спортивної діяльності на формування пізнавально - спортивних, комунікативних, складових життєвої компетентності вихованців, що сприяють його соціалізації (засвоєння соціальних норм, цінностей, правил) та забезпечують пізнавально-практичну, творчу, соціальну самореалізацію в позашкільному освітньому просторі. Це відображено в організаційно-педагогічних засадах діяльності закладу (ціль, місія, цінності, завдання, напрями, форми роботи), його організаційно-функціональній структурі, моделі організаційно-управлінської роботи, очікуваних соціальних і освітніх результатах діяльності.

Фізкультурно-спортивний, оздоровчий напрями

Соціально-педагогічне значення роботи за цими напрямами полягає в:

 • залученні вихованців спортивних відділень до активної фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльності;
 • упровадженні сучасних технологій збереження й укріплення здоров’я;
 • організації літніх оздоровчих спортивних таборів та спортивних зборів;
 • популяризації культури здоров’я  та здорового способу життя.

 

Основними чинниками забезпечення ефективності роботи за напрямами є:

 • інноваційна організаційно-педагогічна діяльність: упровадження сучасних форм фізкультурно-спортивної роботи (програми фізично активного дозвілля та спортивно-масової роботи тощо);
 • освітня робота: упровадження спеціалізованих тренінг-курсів («Екологія та здоров’я», «Уроки Здоров’я» тощо), сучасних оздоровчо-профілактичних програм;
 • науково-методична робота: розроблення програмно-методичних матеріалів фізкультурно-оздоровчого спрямування; удосконалення організаційно-педагогічних засад діяльності закладу;

 

 1. Оптимізація методичної роботи та роботи з педагогічними кадрами

Систему методичної роботи побудовано відповідно до освітньої, організаційно-масової, організаційно-координаційної, методичної функцій закладу та напрямів позашкільної освіти. Основними компонентами методичної роботи, що засвідчують її спрямованість на сталий розвиток ДЮСШ №2 є:

 • інформаційно-аналітичний – методичний моніторинг, аналіз спортивних результатів, підготовка спортсменів до складу збірних області та України;
 • інформаційно-видавничий – забезпечення роботи сайту закладу, публікація матеріалів з досвіду роботи тренерів в інформаційних виданнях тощо;
 • навчально-консультативний – забезпечення роботи з молодими та малодосвідченими педагогами, підготовка педагогів до атестації, методико-технологічне консультування, наставництво;
 • науково-методичний – підготовка методичних розробок та навчальних програм; залучення тренерів-викладачів закладу позашкільної освіти області до участі у розробленні актуальних методичних проблем.

Подальша оптимізація методичної діяльності закладу пов’язана із упровадженням принципів концептуальності, циклічності, методологічності, що забезпечить її розвиток як обґрунтованої цілеспрямованої системи. Особлива увага має приділятися забезпеченню ефективності інноваційних процесів, узагальненню кращого тренерсько-педагогічного досвіду, організації самоосвітньої та професійно-творчої діяльності тренерів-ивкладачів, проведення педагогічних нарад, тренерських рад по видам спорту.

Управлінська діяльність

Управлінська діяльність є складовою змісту роботи за всіма напрямами діяльності закладу та має чітко визначену структуру, пов’язану із особливостями зовнішнього і внутрішнього освітнього менеджменту.

      Головна мета управлінської діяльності закладу полягає в забезпеченні умов для занять фізичною культурою та спортом.

       Управління закладом позашкільної освіти включає наступні завдання:

       - планування, організацію й облік роботи спортивно-педагогічного колективу;

       - організацію  спортивно-тренерської діяльності;

       - керівництво навчально-тренувальним процесом і його контроль;

       - організацію адміністративно-господарської діяльності.

          Управління закладом ґрунтується на таких принципах:

       - соціальної обумовленості;

       - цілеспрямованості і плановості;

       - конкретності і оперативності;

       - аналізу і контролю;

       - принцип гуманізму.

        Дитячо-юнацька спортивна школа№2 м.Червонограда здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законів України  «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, молоді та спорту, Програми розвитку освіти Червоноградської міської ради на 2021-2027 роки, Статуту ДЮСШ №2 та інших законодавчих актів і нормативних документів, що регулюють діяльність освітніх закладів.

           Головні завдання колективу ДЮСШ №2 у відповідності до запиту дітей, батьків, замовлення суспільства і держави є:

       - формування соціально-зрілої, спортивної особистості, громадянина України, його національної свідомості і громадської позиції;

       - створення оптимальних умов для спортивного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, молоді, їх фізичного виховання і професійного самовизначення;

       - виховання морально і фізично загартованої особистості;

       - організація спортивних змагань.

         Керівництво закладом здійснює директор.

         Постійно діючим колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор.

         Органом громадського самоврядування ДЮСШ№2 є загальні збори (конференція) колективу. Ефективне управління спортивним освітнім процесом здійснюється через координацію зусиль тренерсько-педагогічної ради, роботи спортивних відділень.

        Важливе значення в управлінській діяльності займає здійснення внутрішнього контролю і його якості.

        Внутрішній контроль здійснюється за напрямками:

- виконання навчальних спортивних програм та навчальних планів;

- результативність спортивних досягнень та виховної роботи;

- ведення документації згідно вимог;

- виконання наказів, листів, розпоряджень органів місцевого самоврядування;

- наповненість груп та збереження контингенту вихованців;

- виконання рішень педагогічної ради та наказів з основної діяльності;

- якість проведення навчально-тренувальних занять;

- моніторинг спортивних досягнень вихованців спортивних відділень;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки,  робота щодо попередження травматизму дітей і працівників закладу.

 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення розвитку закладу

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення розвитку ДЮСШ №2 м.Червонограда здійснюється відповідно до сучасної державної політики в галузі позашкільної спортивної освіти та пріоритетів діяльності закладу.  Джерелами фінансування є видатки, з міського бюджету, а також залучені позабюджетні кошти, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічні ресурси та фінансові витрати визначаються реальними потребами реалізації конкретних завдань, що є складовими Стратегії, відповідно до санітарно-гігієнічних норм, правил охорони праці та техніки безпеки з урахуванням типового переліку навчального обладнання та доступності сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Подальший розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ДЮСШ №2 пов’язаний із ефективним використанням фінансів, раціональним підходом до використання матеріально-технічної бази, наявних ресурсів. Важливим напрямом роботи є систематизація господарської діяльності колективу закладу (підтримка в належному стані матеріально-технічної спортивної бази і технічних приміщень).

 

 Очікувані результати

Очікувані результати щодо реалізації Стратегії:

 • удосконалення системи роботи ДЮСШ№2 як комплексного спортивного закладу позашкільної освіти;
 • реалізація права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної спортивної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; розвиток спортивних здібностей, виховання і соціалізація особистості в процесі пізнавально-практичної і навчально-спортивної діяльності у сфері вільного часу;
 • оптимізація соціально-педагогічних, спортивних умов діяльності закладу для забезпечення гармонійного розвитку вихованців, реалізації їх спортивного потенціалу в креативно спрямованому позашкільному освітньому просторі;
 • забезпечення організаційно-педагогічних, методичних засад розвитку позашкільної освіти спрямованих на максимальне охоплення позашкільною спортивною освітою дітей та учнівської молоді; організаційно-масової, методичної та просвітницької роботи; досягнення високого рівня спортивної діяльності, взаємодії та інноваційної спрямованості тренерського колективу;
 • підвищення якості позашкільних освітніх послуг, основними характеристиками яких є компетентнісна спрямованість; зорієнтованість на виховання здорової та спортивно розвиненої нації, духовно багатої особистості з активною громадянською позицією; відкритість для співпраці, реалізації соціально-освітніх проєктів і програм; розширений спектр послуг.

 

 

 

 

SWOT – АНАЛІЗ

Сильні сторони

Слабкі сторони

Різнопрофільна мережа спортивних відділень ДЮСШ№ 2

Низька престижність професійної діяльності тренерів-викладачів

Багаторічний позитивний досвід функціонування закладу

Недостатнє ресурсне забезпечення

Професіоналізм тренерів-викладачів

Відсутність круглорічного плавання

Наявність в закладі працівників різної вікової категорії

Потреба в ремонті спортивної бази

Співпраця з батьками

 

Співпраця з органами місцевої влади

 

Власне приміщення

 

Поповнення матеріальної бази

 

Високі досягнення вихованців на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях

 

Проведення спортивних секцій на базі ЗЗСО

 

 

Переваги

Ризики

Розширення мережі спортивних відділень

Зменшення контингенту дітей

Швидке реагування на соціальне замовлення

Матеріально-технічна база, що оновлюється недостатніми темпами відповідно до нових потреб

Багатопрофільність

Оптимізація 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Дитячо-юнацької спортивної школи №2 м.Червонограда

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

Термін

Виконання

1.Підвищення якості освіти

1.1.Створення сучасного освітнього середовища для реалізації ДЮСШ №2 своїх завдань

1.1.1.    Оновлення матеріально-технічної бази.

1.1.2.     Надання  ефективної

методичної підтримки тренерам-викладачам закладу.

2022-2027

 

2022-2027

 

2.Формування мережі спортивних відділень відповідно до потреб здобувачів освіти

2.1.Зміцнення матеріальної-технічної бази спортивних відділень

 

 

3.Створення безпеч-ного освітнього се-редовища в ДЮСШ №2

3.1. Оволодіння уч-нями знаннями, умі-ннями, навичками, способами мислення стосовно створення й підтримки здорових і безпечних умов життя і діяльності як у повсякденному житті ( у побуті, під час навчання та праці), так і в умовах надзвичайних ситуацій; оволодіння моделями безпечної та  ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорос-лими в різних сферах життя.

3.1.1. Застосування здоров’я збережувальної складової освіти: методики навчання, формування в учнів компетентності, необхідні для здорового та безпечного

 життя.

3.1.2. Упровадження в ДЮСШ№2

Програм із протидії проявам насильства та булінгу (цьку-вання) і їх попередження.

3.1.3. Удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників ДЮСШ №2

3.1.4.Міжсекторальна взаємодія та залучення соціаль –них інституцій: заклади охорони здоров’я, органи та усстанови у сферах молодіжної політики, спорту, соціального захисту, культури, правоохоронні органи співпрацюють у процесі створення та забезпечення здо- рового, безпечного.

2022-2027

 

 

 

 

 

 

 

2022-2027

 

 

 

2022-2027

 

 

2022-2027

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Запровадженняновітньої програми з підвищення рівня безпеки в освітньому середовищі.

4.1.1.Протидія булінгу в ДЮСШ №2, виявлення та припи-нення правопорушень учнями.

4.1.2.Індивідуальна профілактична робота та інтерактивні заняття з учнями.

4.1.3.Створення безпечної інфраструктури.

2022-2027

 

 

 

2022-2027

 

 

2022-2027

5.Формування та розвиток інформаційного освітнього простору

5.1.Створення єди-ного інформаційного освітнього простору відділу освіти, ЦПРПП, ІРЦ, закладів освіти

5.1.1.Створення та функціонування освітнього порталу Червоноградської громади;розробка інформаційного контенту.

5.1.2.Підвищення цифрової компетентності педпрацівників та упровадження технологій  дистанційного на-вчання.

2022-2027

 

 

 

 

2022-2027

 

 

 

6. Професійний роз-виток освітян

6.1. Створення умов для розвитку профе-сійних компетентно-стей керівників та педагогічних праців-ників в умовах освіт-ніх змін.

6.1.1. Створення умов для підвищення кваліфікації.

6.1.2.Консультування педагогічних працівників з питань  визначення траєкто-рії їхнього розвитку; щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти.

6.1.3.Сприяння запровадженню системи протидії булінгу в закладах освіти.

2022-2027

 

 

2022-2027

 

 

 

 

 

2022-2027

 

 

7. Альтернативні способи опалення та максимальне енергозбереження

7.1. Встановлення індивідуальної котельні для басейну ДЮСШ №2

7.1.1.Виконання послуг з  інженерного проєктування, виготовлення проєктно-кошторисної документації.

7.1.2.Встановлення теплових насосів

2022

 

 

 

2022-2024

8.Створення сучас-ного безпечного ос-вітнього середовища

8.1.Створення умов для недержавної підтримки та залучення інвестиційних коштів.

8.1.1.Проведення реконструкції, капітальних ремонтів, модернізаці ДЮСШ № 2

2022-2025

9.Участь у Програ мі обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області

9.1.Модернізація матеріально-техніч-ної бази закладів освіти шляхом участі в проєктах.

9.1.1.Проведення ремонтних робіт, закупівель  спортивного облад-нання в ДЮСШ №2

2022-2025

10.Участь у виконанні державних, облас-них програм та проєктів

10.1.Підвищення продуктивності ос-воєння коштів.

10.2.Соціально-економічний розвиток.

10.3.Підвищення кваліфікації вчителів.

10.4.Конкурс мікропроєктів місцевого значення.

2022-2027

 

 

2022-2027

 

2022-2027

11.Забезпечення протипожеженого за хисту в закладах освіти

11.1. Виконання при писів Червоноград-ського МВГУ ДСНС у Львівській області

11.1.1. Встановлення протипожежної сигналізації.   
11.1.2. Встановлення систем блискавко-захисту.
11.1.3.Закупівля протипожежних щитів.

2022-2027