Статут 

 

 С Т А Т У Т

Червоноградської дитячо-юнацької

спортивної школи № 2

Червоноградської міської ради Львівської області

(нова редакція)                                               

                                                                                                                                                       

                                         ЗАГАЛЬНА     ЧАСТИНА

 1. Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Червоноград-ської міської ради Львівської області, (далі – спортивна школа ) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного  розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
 2. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та закона-ми України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством молоді та спорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та виконавчого комітету Червоноградської міської ради, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 549) і цим статутом.
 3. Дія цього Положення поширюється на Червоноградську дитячо-юнацьку спортивну школу № 2. Юридична адреса спортивної школи: 80101, Львівська область, м.Червоноград, вул. Шептицького, 20а. 

                    

                               ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

                               ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

 1. Міністерство молоді та спорту, здійснює в установленому порядку організаційно- методичне забезпечення діяльності спортивної школи.
 2. Спортивна школа є комунальної форми власності.
 3. Засновником спортивної школи є Червоноградська міська рада Львівсь-кої області.
  7. Спортивна школа є юридичною особою і діє на підставі статуту, що розроблений на основі Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу та затверджений засновником.
 4. Спортивна школа має відділення: плавання; футболу (хлопці, дівчата); ручного м’яча; легкої атлетики; велоспорту; загальної фізичної підготовки; настільний теніс; боротьби греко-римської, вільної; дзюдо; самбо; бокс. Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням Червоноградської міської ради, погодженим із відділом з фізичної культури та спорту виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Спортивна школа комплектується з учнів загальноосвітніх шкіл міста Червонограда.

          Спортивна школа повинна мати власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці.                                                                                                                                               9. Відділення спортивної школи може включати:

           групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту;                                                                                                                      

           групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та загальних навантажень, необхідних для досяг-нення високих спортивних результатів;

           групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів.

 1. Спортивній школі у порядку, встановленому Міністерством молоді та спорту, надається:

             перша категорія – Управлінням молоді та спорту Львівської облдерж-адміністрації за поданням відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Червоноградської міської ради

             друга категорія –  відділом фізичної культури та спорту виконавчого комітету Червоноградської міської ради  за поданням засновника спортивної школи.

             Категорія надається спортивній школі на підставі заяви засновника або уповноваженим ним органом та з урахуванням вимог, визначених у додатку, строком на чотири роки. Після закінчення строку категорія підтверджується або змінюється. Спортивна школа, яка не одержала першу або другу категорію, вважається такою, що не має категорії.

            Надання відповідної категорії спортивній школі підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Міністерством молоді та спорту.

 1. Реорганізація та ліквідація спортивної школи здійснюється в установ-леному порядку.

 

                        ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

 1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджується Мінсім”ямолодьспортом.

             Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчаль-но-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

             Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях.

 1. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня.

              Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

 1. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хви-лин.

              Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

двох навчальних годин у групах початкової підготовки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки, за винятком четвертого і п’ятого років навчання, коли допускається чотири нав-чальні години, але не більше двох разів на тиждень.

 1. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом.

              У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором.

              Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

 1. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивної школи установ-люються відповідно  до навчальних програм з видів спорту.

              Наповненість груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний період корегується директором спортивної школи і повинна становити не менше п’ятдесят відсотків норми наповнюваності.

 1. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подається засновникові (власникові) або уповноваженому ним органу до 25 серпня поточного року для затвердження.

             Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджується дирек-тором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

 1. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовле-ності, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медич-них протипоказань.

             Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем  проживання про  відсутність медичних протипоказань для занять.

             Мінімальний вік дитини, що  підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить  від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту за погодженням з МОЗ .

             Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки здійснюється після виконан-ня ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

             Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у гру-пах попередньої базової підготовки четвертого і п”ятого року навчання. Вихо-ванці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно.

             У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

                                                                                                                  

 1. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної шко-ли, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортив-

ної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів  спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей.

              За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за  їх підготовку.

              Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

 1. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табо-ри на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортив-но-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.
 2. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством молоді та спорту, та інших нормативних актів.

               Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах поперед-ньої базової  підготовки не більш як  100 днів.

               Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 1. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спор-тивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді та спорту і МОЗ.

                Лікар або сердній медичний працівник спортивної школи здійснює без-посередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та

                                                                                                                              

спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

                 З метою запобігання погіршенню здоров”я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

                 контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

                 додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захво-рювання або травми;

                 відсторонення вихованців від занять за станом здоров”я;  контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

                 контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях прове-дення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

                 облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

 1. Робота медичних працівників організовується в спортивній школі відповідно до вимог законодавства.

 

                        УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ

                                   ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ    

  

 1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є :

    вихованці;

    тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

    батьки або особи, що їх замінюють;

    директор та його заступник.         

 1. Вихованці спортивної школи мають право на:

                  здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання сві-доцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту та МОН;       

                  добровільний вибір виду спорту;

                  проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

                  безпечні та нешкідливі  умови для навчання;

                  користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наяв-ності – оздоровчою базою спортивної школи;

                  одержання в установленому порядку, спортивного інвентарю індиві-дуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

                  забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час  навчально-тренувальних зборів і

                                                                                                                                      

спортивних змагань визначається Міністерством молоді та спорту за погодженням з Мінфіном;

                 медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

                  представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;

                  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 1. Вихованці спортивної школи зобов”язані:

                  поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвіт-ньому навчальному закладі;

                  виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

                 підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

                 додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігєни;

                 брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

                 додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

                 виконувати положення антидопінгового законодавства;

                 берегти державне, громадське і особисте майно;

                 додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

 1. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” чи “магістр”.
 2. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школи, мають право на :

                 внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо

заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи;

                 участь у роботі методичних об”єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи у заходах, пов”язаних з організацією спор-тивної роботи;

                 підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;                                                                                                     

                вибір науково та методично обгрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

                захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

                моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

                забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортив-ним взуттям, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи,

індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

                безпечні та нешкідливі для здоров”я умови.

 1. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов”язані:

                виконувати навчальні програми з видів спорту;

                навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напря-мів навчально-тренувлаьної та спортивної роботи диференційовано з урахуван-ням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

               сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров”я;

               здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

               додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

               здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

               берегти здоров”я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

               постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культу-ру;

               вести документацію з питань виконання посадових обов”язків (журнали, плани роботи тощо);

               сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

               проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

               додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов”язки, накази і розпоряд-ження керівництва спортивної школи;

               брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

               додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законо-давства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

               30.Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять затвердженого директором спортивної школи.

                                                                                                                                

 1. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

               Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством молоді та спорту за погодженням з Мінфіном.

 1. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обгрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
 2. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержання вимог, визначених Міністерством молоді та спорту.
 3. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерством молоді та спорту.
 4. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

                 обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;

                 звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

                 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

                 захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого само-врядування та у відповідних державних і судових органах.

                                         

                           КЕРІВНИЦТВО СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

 1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) міським відділом освіти.

                 На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”, стаж роботи у закладах та

організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Мінсім’ямолодь-спортом.

 1. Директор спортивної школи :

                здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

                забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати;

                                                                                                                            

                в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

                забезпечує додержавння вимог охорони здоров”я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігєнічних, протипо-жежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

                представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організа-ціях та органах влади;

                розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортив-ної школи, укладає угоди;

                видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

                приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

                установлює  в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

                несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу   завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

 1. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-ква-ліфікаційного рівня “спеціаліст” чи “магістр”, стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.
 2. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

                 несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

                 контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для проведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

                організовує роботу інструкторів-методистів;

                здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

                готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

                координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

                несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення нав-чально-тренувальної та спортивної роботи;

                організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

 1. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня

                                                                                                                                                                                                                                                                

“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” чи “магістр” та досвід адміністративно-господарської роботи.

                Посада заступника директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази.

 1. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи:

                несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;

               забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.

 1. У спортивній школі другої категорії вводиться посада інструктора-методиста.

                На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».

                Інструктор-методист спортивної школи:

                - здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, містом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу  з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

               - веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

              -  здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять,  виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та  відповідає за складення і додержання розкладу занять.

 1. У спортивній школі вводиться для кожного відділення посада стар-шого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

               Старший тренер-викладач виконує обов”язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спор-ту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

 1. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-трену-вальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

                 Тренерська рада спортивної школи:

                 вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренуваль-ної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно- гігієніч-них вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

                 розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

                 визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду робо-ти;

                 розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренуваль-ної та спортивної роботи;

                 вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв”язків;

                захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та  скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

                розглядає інші питання, пов”язані з діяльністю спортивної школи.

                Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

 1. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які

залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

 1. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.

                Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю кервництва.

 1. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів утворюється і діє батьківський комітет.

                      ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

             МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

                48.Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться відповідно до законодавства та статуту.

 1. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника та відповідного бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел.

                                                                                                                                                                            

 1. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

                самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

                модернізувати власну матеріально-технічну базу;

                володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи або орендувати такий транспорт на договірних засадах;

                користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

                надавати в установленому порядку платні послуги;

                виконувати інші функції, що не суперечить законодавству і статуту спортивної школи.

 1. Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністра-тивні приміщення, методичний кабінет та спортивну базу (басейн, спортивний зал ЗФП для велоспорту), підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.
 2. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спор-тивній школі надаються в користування безоплатно спортивні об”єкти (спортив-ні споруди) за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення їх стану. Порядок надання зазначених об’єктів (споруд) у користування визна-чається місцевим органом виконавчої влади відповідно до законодавства.
 3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортив-ній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

                       ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ У РАМКАХ

                                  МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні кон-такти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних

заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

 1. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв”язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об”єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

               За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

                                                                                                                                           

                          ДОКУМЕНТАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ,

                              ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 1. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджується Міністерством молоді та спорту.

 

                                                                                  Додаток 1

                                                                                  до Статуту Червоноградської

                                                                                  дитячо-юнацької спортивної

                                                                                  школи № 2 Червоноградської
                                                                                  міської ради Львівської області

                                                  В И М О Г И

                  яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна

                             школа для одержання відповідної категорії

пп

                      Найменування показника

Категорія спортивної

              школи

  перша

  друга

1

Рівень додержання  протягом останніх двох навчальних

років етапності  підготовки вихованців дитячо-юнацької

спортивної школи (далі – спортивна школа) згідно з нав-

чальними програмами з видів спорту (у відсотках показ-

ників, затверджених навчальними програмами)

   90 

   70

2

Кількість вихованців спортивної школи, які щороку за

останні три роки зараховувалися до складу збірних ко-

манд України з видів спорту(основний, кандидати, ре-

зерв), або  кількість вихованців, переведених із спортив-

ної школи до школи вищої спортивної майстерності,

центру олімпійської підготовки, спеціалізованих навчаль-

них закладів спортивного профілю (у відсотках загальної

кількості вихованців в кожному виді спорту, крім вихо-

ванців груп початкової підготовки) та груп попередньої

базової підготовки 1-2 років навчання

   до 3

 

3

Кількість вихованців спортивної школи, які займаються

Ігровими видами спорту та за останні три роки взяли

участь у чемпіонатах України різних вікових груп, а та-

кож серед команд вищої та першої ліги (у відсотках за-

гальної кількості вихованців спортивної школи в кожно-

му виді спорту, крім вихованців груп початкової підго-

товки) та груп попередньої базової підготовки 1-2 років              1-2 навчання

   до 5

 

4

Кількість груп підготовки до вищих досягнень в кожному

виді спорту

 

 

5

Кількість груп спеціалізованої базової підготовки в кож-

ному виді спорту

   1-2

 

6

Кількість вихованців спортивної школи, яких підготовле-

но щороку за останні три роки в кожному виді спорту

(у відсотках загальної кількості вихованців спортивної 

школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп по-

чаткової підготовки)  та груп попередньої базової підгов-

ки 1-2 років навчання:

1 розряд, кандидати у майстри спорту України;

майстри спорту України, майстри спорту України міжна-

родного класу, крім вихованців, які займаються ігровими

 

видами спорту

 

 

 

 

 

  

       2

       1

 

7

Кількість вихованців, яких підготовлено щороку за остан-

ні три роки в кожному виді спорту юнацьких, Ш і П роз-

ряду (у відсотках загальної кількості вихованців спортив-

ної школи у кожному виді спорту, що займаються у гру-

пах початкової підготовки та попередньої базової підго-

товки;

у спортивній школі;

у спортивній школі для інвалідів,крім спортсменів-інва-

лідів з вадами розумового та фізичного розвитку

 

 

 

 

 

30-35

 

25-30

 

 

 

 

 

20-25

 

15-20

8

Кількість тренерів-викладачів вищої та І категорії в кож-

ному виді спорту, що працюють у спортивній школі що-

року за останні три роки (у відсотках загальної кількості

тренерів-викладачів спортивної школи у кожному виді

спорту)

   30

  20

9

Кількість спеціалізованих класів у загальноосвітніх навчальних навчальних закладах (спеціальних школах-інтернатах)

 1-2

 

10

Наявність власних або орендованих спортивних споруд

(у відсотках обсягу необхідного забезпечення в кожному

виді спорту)

 50-70

  45

11

Наявність медичного кабінету

   1

   1

12

Тривалість навчально-тренувальних зборів, проведених

щороку за останні три роки в кожному спорту (кількість

днів)

 60-100

 20-60

13

Кількість змін тривалістю до 18 днів у спортивно-оздоров

чому таборі з більш як 20 відсотками вихованців спортив-

ної школи у кожному виді спорту (щороку за останні три

роки)

   1

   1

 

Примітка: перша категорія надається спортивній школі

                 за умови додержання нею не менш як 9 зазна-

                чених вимог, друга категорія – 8 вимог (обов’яз-

                 кових для спортивних шкіл усіх категорій є ви

                 моги 1-8).