СтатутСТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ясла – садок № 9

Червоноградської міської ради

Львівської області

(нова  редакція)

 

ідентифікаційний код  41022303

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 9 Червоноградської міської ради Львівської області, скорочена назва ЗДО № 9   в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

1.2. Юридична адреса  закладу дошкільної освіти:

 

вул. Грінченка, 9 б

м. Червоноград,

обл. Львівська, 80103

тел. (03249 - 3 - 20-54 ), angelyatko9@ukr.net

1.3. Засновником закладу дошкільної освіти є Червоноградська міська рада Львівської області, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Засновник в межах своєї компетенції:

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, у тому числі   поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування  закладу дошкільної освіти;

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;

- здійснює добір, призначення на посади та звільнення з посад керівника у  закладі дошкільної освіти;

- створюють умови для розвитку закладу дошкільної освіти ;

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

1.4.  Заклад дошкільної освіти є юридичною особою з дня реєстрації Статуту, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

  1.5. Заклад дошкільної освіти забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.6. Діяльність  закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:  

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

     1.7. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

     1.8.  Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

     1.9. Взаємовідносини  закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ Дошкільної освіти

 

     2.1. Дошкільний заклад з нормативною наповнюваністю розрахований на 200 місць.

     2.2. 1. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками.

     2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку.

      2.4. У  закладі дошкільної освіти функціонують групи з денним 10.5-годинним режимом перебування дітей.

     2.5. Наповнюваність груп дітьми здійснюється відповідно до чинного законодавства:

-  2. Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:

для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

в оздоровчий період - до 15 осіб;

2.6. Для зарахування дитини у  заклад дошкільної освіти необхідно подати:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- свідоцтво про народження (копію);

- документи для встановлення батьківської плати.

     2.7. За дитиною зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

     2.8. Відрахування дітей із  закладу  дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у  ЗДО;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, несплати за харчування дитини протягом двох місяців;

- при постійному порушенні режиму  закладу дошкільної освіти протягом двох тижнів;

- невідвідування дитиною  закладу більше місяця без поважних причин.

     2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ дошкільної освіти

 

     3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 годин на день.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи  закладу з 07:30год. до 18:00 год. (10.5 год).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯосвітнього  ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ дошкільної освіти

           4.1. Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у  закладі проводиться оздоровлення дітей.

     4.2.   Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

     4.3.  План роботи закладу дошкільної освіти  затверджується керівником  закладу та схвалюється педагогічною радою закладу.

         4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова освітнього процесу, відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».

         4.5. Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до Державних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

         4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за різними пріоритетними напрямками: духовно-моральний, художньо–естетичним, гуманітарним, математичним,  фізкультурно-оздоровчим тощо.

         4.7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства і за додаткову оплату батьків.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙУ ЗДО

    

5.1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі  покладається на органи місцевого самоврядування, а також на керівника закладу дошкільної освіти.

5.3. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладається на Червоноградську міську раду та відповідні органи управління охорони здоров'я.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до  Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДІ Дошкільної освіти

 

6.1. Організація безоплатного медичного обслуговування в закладі дошкільної освіти забезпечується Червоноградською міською радою, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

6.2. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату  навчального закладу

6.3. Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі дошкільної освіти.   

 

 1. УЧАСНИКИ освітнього ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у  закладі дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці;
 • педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі,    вчителі-логопеди, практичні психологи,  інструктор з фізкультури,   музичні керівники.  
 • помічники вихователів;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

     7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального заохочення та морального заохочення учасників освітнього процесу:

-    подяка;

-    грамота;

-    премія;

-    присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», «старший вихователь»;

-    представлення до урядових та відомчих нагород.

     7.3. У сфері дошкільної освіти дитина має гарантоване право на:

- безоплатну дошкільну освіту ;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

 - безоплатне медичне обслуговування;

 - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

 - здоровий спосіб життя.

     7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

    

     7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-   виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

        - виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови

        - дотримуватися режиму роботи  закладу дошкільної освіти, встановленого засновником;

        - своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО у встановленому порядку.

  7.6. На посаду педагогічного працівника приймається особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

  7.7. Трудові відносини у регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

     7.8. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи  свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- творчу відпустку строком до одного року, не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

-  подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

     7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

     7.10. Педагогічних та інших працівників призначає на посаду та звільняє з посади керівник закладу у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства. 

     7.11. Працівники ЗДО несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

    7.12. Працівники  закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та  Санітарного  регламенту для дошкільних навчальних закладів, проходять періодичні безоплатні медичні огляди в поліклініці Червоноградської міської лікарні.

     7.13. Педагогічні працівники ЗДО підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

     7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

     7.15. Педагогічні навантаження педагогічним працівникам дошкільного закладу встановлюються відповідно до чинного законодавства.

     7.16. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників  закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та інших нормативно - правових актів.

     7.17. Відпустка всім працівникам надається відповідно до чинного законодавства.

     7.18. Штатний розпис ЗДО встановлює відділ освіти Червоноградської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ Дошкільної освіти

 

      8.1. Управління ЗДО здійснюється Червоноградською міською радою і відділом освіти Червоноградської міської ради.

     8.2. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Червоноградської міської ради за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства.

     8.3. Директор дошкільного закладу в межах його повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

     8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління у ЗДО є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, вихователі, практичні психологи, інструктори з фізкультури, медичні працівники, інші спеціалісти.

     До складу педагогічної ради ЗДО можуть входити голови батьківських комітетів. На засіданні педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники  закладів освіти, батьки або особи,  які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради  закладу є його директор.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення  кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процесс найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участь в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім'єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процессу за невиконання ними своїх обов'язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗДО.

Кількість засідань педагогічної ради – не менше 4 рази на рік.

     8.5. Органом громадського самоврядування закладу є конференція  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників конференцій від працівників  закладу – 20, батьків – 20. Термін повноважень становить 1 рік.

Рішення конференції приймається більшою частиною голосів від загальної кількості присутніх, яка має бути не менше 2/3 її членів.

Конференція:

- приймає Статут, зміни і доповнення;

- обирає раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт керівника дошкільного закладу, голову ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку шляхом таємного голосування;

- розглядає питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

     8.6. У період між рішенням конференції діє рада  закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради  закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Рада закладу організовує:

- виконання рішень конференції;

- розгляд питань щодо поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- поповнення і використання бюджету ЗДО;

- вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників освітнього процесу;

- здійснює громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням дітей;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій, ярмарок, конкурсів;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків.

     8.7. У  закладі  дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи  закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням конференції  або ради  закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на конференції дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в  закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази  закладу дошкільної освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування  ЗДО;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

 

 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ дошкільної освіти

     9.1. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладу. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

     9.2. Вимоги до матеріально - технічної бази ЗДО визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та правилами, а також Примірним  переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти 

     9.3. Відповідно до чинного законодавства за закладом дошкільної освіти закріплена земельна ділянка.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      10.1. Фінансово-господарська діяльність ЗДО  здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

     10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансується за рахунок коштів Червоноградської міської ради.

     10.3. Джерелами фінансування  закладу дошкільної освіти є кошти:

- засновника;

- державного та місцевих бюджетів;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

    10.4.  Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення (без права викупу), споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

     10.5. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в  закладі дошкільної освіти визначаються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ дошкільної освіти

 

     11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є інституційний аудит .

     11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Червоноградською міською радою та відділом освіти.

     11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом встановлюється засновником  закладу дошкільної освіти.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

           

    12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

   12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

 

 

 1. УТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ та перепрофілювання ЗАКЛАДУ дошкільної освіти

 

     13.1.   Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник.

            Засновником закладу дошкільної освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад дошкільної освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.

     13.2. Заклад дошкільної освіти утворюється з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням вимог санітарного законодавства.

       13.3. Вивільнені приміщення ліквідованого державного та комунального закладу дошкільної освіти використовується виключно для роботи з дітьми.

Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

     13.4. Заклад дошкільної освіти може бути переданий засновником у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.