Річний звіт про діяльністьЗвіт

Директора закладу дошкільної освіти  № 6

за 2021-2022 н.р.

 

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

           Організація освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти № 6 здійснюється згідно з Конституцією України, основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

          Заклад дошкільної освіти № 6  побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів. Проектна потужність – 8 груп; фактично функціонує  - 8 груп.

Фактичний склад за списком – 160 дітей.    Комплектування закладу дошкільної освіти проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

 - 1 група раннього віку (3-й рік життя) – 15 дітей;

- 2 групи молодшого віку (4-й рік життя) – 46 дітей;

- 2 групи середнього віку (5-й рік життя) –  44 дитини;

- 3 групи старшого віку (6-й рік життя) – 55 дітей.

З них 3 логопедичні групи:

 -1 група середнього віку (5-й рік життя)- 20 дітей;

 - 2 групи старшого віку (6-й рік життя) – 32 дитини.

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

За штатним розписом у закладі дошкільної освіти працює 37 осіб. Із них 20 педагогів, 17 осіб молодшого обслуговуючого персоналу. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти укомплектований частково.

Педагогічний склад – 20 осіб:

- завідувач – 1;

- вихователь – методист – 1;

- фізінструктор – 1 ;

- вчитель-логопед – 3;

- вихователі – 14.

№ з/п

Категорія

педпрацівників

Всього

Освіта

Пед. працівники (стаж роботи до 3-х років)

Неповна вища (молодший спеціаліст)

Базова вища (бакалавр)

Повна вища (спеціаліст)

Магістр

1.

Завідувач

1

-

-

1

-

2.

Вихователь-методист

1

-

-

1

-

3.

Вихователі

14

7

1

6

3

4.

Вчитель-логопед

3

-

1

2

-

5.

Фізінструктор

1

-

-

1

-

 Кваліфікаційний рівень педагогів

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного «Положення про атестацію педагогічних працівників». Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахування індивідуальних можливостей кожного педагога.

За результатами атестації 2022 року склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Кількість

 

Тарифний

розряд

Категорія

Педагогічне звання

 

 

   9

  10

11

Вища

Перша

Друга

Старший вихователь

Вихователь - методист

20

1

2

9

1

1

5

-

-

Педагоги, які атестувались, підтвердили відповідність займаній посаді, виконали всі необхідні вимоги і рекомендації, провели відкриті заняття, належним чином оформили відповідну документацію.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Адміністрація закладу і надалі планує протягом наступних років удосконалювати кваліфікаційний рівень педагогічних працівників за рахунок курсів підвищення кваліфікації, позачергової атестації.

 Аналіз управлінської, методичної та організаційно-педагогічної роботи

Заклад дошкільної освіти  здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Конвенції про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», Статуту ЗДО Червоноградської міської ради Львівської області (нова редакція), Колективного договору між керівником та профспілковою організацією ЗДО на 2020-2023 роки, протокол №4 від 25.09.2020р., Правил внутрішнього розпорядку та посадових інструкцій.

Програмове забезпечення освітнього процесу в ЗДО №6 в 2021-2022 навчальному році складалось з інваріативної частини, сформованої на державному рівні програмою виховання і навчання дітей від 2 до 6 років «Українське довкілля». Варіативна складова конкретизована дошкільним навчальним закладом відповідно до чинного Статуту з урахуванням пріоритетних напрямів роботи, запитів батьків, і6ндивідуальних потреб батьків.

В  контексті   оновлення  змісту  дошкільної  освіти, що передбачає нову модель організації освітньої діяльності,  на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», впроваджуючи  та  реалізовуючи  Базовий  компонент дошкільної  освіти (оновлена  редакція), програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших нормативно-правових документів педагогічним  колективом  було  сформовано основні  пріоритети  виховної  та  освітньої  діяльності на забезпечення формування життєвої компетенції дитини її фізичного, психологічного та морального здоров’я.

Упродовж  2021-2022 навчального  року  освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, життєво компетентної особистості».

Завдання педагогічного колективу на 2021-2022 навчальний рік

 1. Удосконалення навичок комунікативної мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
 2. Реалізація формування природо доцільного світогляду та ціннісного ставлення до природи, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників.
 3. Гра, як джерело розвитку дошкільників.
 4. Наступність між дошкільною та початковою освітою, компетентний дошкільник на порозі НУШ.

      При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, реальні можливості колективу. 

      Педагогічний  колектив  закладу, застосовуючи  новітні форми  та  методи   методичної  роботи,  шукав  оптимальні   шляхи  вирішення  проблеми реалізації  змісту  Базового  компонента  шляхом  підвищення  рівня  професійної  компетентності  та  педагогічної  майстерності  педагогів.  На  це  була  спрямована   методична  робота:

 

 

Вид діяльності

Планова кількість

педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

17

15

80%

2.

Атестація

7

7

100 %

3.

Самоосвіта

20

20

100%

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

100 %

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

20

20

100%

Ефективному вирішенню пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей сприяв пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання передового педагогічного досвіду, здійснення інноваційної діяльності. Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність інноваційні технології спрямованні на повноцінний розвиток загальнолюдських здібностей – комунікативних, інтелектуальних, художніх. Упровадження інноваційних технологій проходило поетапно. На підготовчому етапі було проведено вивчення рівня професійної майстерності педагогів, творчого потенціалу та визначення рівня їхньої готовності до інноваційної діяльності. На другому етапі вивчалося виявлення ставлення педагогів до нововведень.

Вивчення ставлення педагогів до нововведень показує, що 95% педагогів досягли кращих результатів за допомогою нововведень у вихованні та навчанні дітей. Змінилася діяльність дітей на заняттях і у повсякденні: - діти стали активнішими (45%), зросла пізнавальна самостійність дітей (25%), підвищився рівень пізнавального інтересу (30%). Очікування педагогів від інноваційної діяльності – особиста задоволеність своєю працею (90%). За три роки в освітній процес педагоги внесли такі нововведення, а саме: кінезіологічні вправи, круги Луллія, нетрадиційна робота з казками за Л.Б. Фесюковою, тістопластика, використання методу наочного моделювання, метод сендплею, настільний театр, заняття-квести, інтегрованні заняття. Які були спрямованні на вирішення таких проблем: розвиток зв’язного мовлення, формування мистецько-творчих здібностей, розвиток зорового сприйняття, логічного мислення, соціально-фінансової грамотності, усвідомлення важливості збереження природного довкілля та ін.

Аналізуючи якість та результативність роботи колективу 2021-2022 н.р. можна стверджувати, що інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі реалізується через використання нових технологій навчання й виховання, розроблення нового змісту навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, в результаті яких підвищується пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини, формування пізнавальних здібностей і також ефективність роботи закладу.

Колектив продовжує працювати за напрямом діяльності який спрямований на впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників – Соціально-фінансова програма «Афлатот».

Вихователь Калініна Н.Я. впроваджує парціальну програму «Скарбниця моралі». В програмі розкритті питання морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової.

Вихователь Голко М.В. використовує у роботі з дошкільниками парціальну програму «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Проводиться цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, формування елементарних навичок самозахисту в навколишньому середовищі.

Фіялковська Н.В., фізінструктор, впроваджує програму з фізичного виховання  дітей дошкільного віку «Казкова фізкультура» (автор Єфименко М.М.), розвивальний ефект якої поширюється на загальний розумовий і духовний розвиток.

Скляренко Н.М., вчитель-логопед у своїй роботі використовує методику схем-моделей у лексично-граматичній роботі за авторством К.Крутій.

Вихователь Панас Я.І. у своїй освітній діяльності використовує педагогічну спадщину В. Сухомлинського.

У закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

 • організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;
 • науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, на педрадах проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Було проведено 4 педради .

На першій відбулося затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження регламенту роботи ЗДО в умовах адаптивного карантину, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО, затвердження провадження інноваційних педагогічних технологій, затвердження організації гурткової роботи на навчальний рік.

Друга педрада була присвячена питанню «Комунікативна компетенція дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти».

На третій педраді були обговорено питання реалізації Базового компоненту освітнього напрямку «Гра дитини», гра, як джерело розвитку дошкільників. Також було приділено увагу творчому звіту педагогів, які атестувались та оцінці їх професійної діяльності.

Четверта педрада пройшла за темою «Компетентний дошкільник на порозі НУШ», на якій основна увага була приділена аналізу освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи розвитку ЗДО на новий 2022/2023 навчальний рік.

Під час організації роботи з педпрацівниками використовувалися різні форми роботи: семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, круглі столи, відкриті перегляди, які побудовані на інтерактивних формах навчання і сприяють розвитку творчості, ініціативи та підвищує якість освіти.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2021/2022 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

 • Заняття-квест «День заощаджень» з пріоритетом соціально-фінансової грамотності, програма «Афлатот» (середня група №7) вихователь Чігінцева Т.Ю.
 • «Забави з Капітошкою», інтегроване заняття екологічно пізнавальної спрямованості (молодша група №8) вихователь Алєксєєнко О.І.
 • «Кумедні сніговики», тістопластика в роботі з дітьми дошкільного віку (старша група №3) вихователь Кнапік О.Ю.
 • «Подорож з чарівною Сніжинкою» заняття з використанням методу сендплей (середня логопедична група №2) практичний психолог Голубовська О.О.
 • «Цікаві ігри з Катрусею», інтегроване заняття з використанням спадщини В.Сухомлинського (середня група №7) вихователь Панас Я.І.
 • «Зимуючі птахи», інтегроване заняття із застосування багатоканальної діяльності для дітей із загальним недорозвиненням мовлення старшого віку (старша група №4) вчитель-логопед Низовець Л.М.
 • «Кришталева зимонька», інтегроване заняття на розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в процесі корекційно-розвиткової діяльності (старша група №3) вихователь Резніченко Л.Ю.

Отже в ЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.

Шукаючи нових форм освітньої діяльності творчим колективом ЗДО було організовано та поведено такі проекти та акції «Кольоровий тиждень», «Щедрий вівторок», «Монетки дітям», «День доброти», «Птахи під опікою дошкільнят», «Тихі ангели пам’яті»  які не обійшлися без активної  участі батьків.

Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

Робота творчої групи була направлена на впровадження інноваційних технологій і методик, направлених на оволодіння життєвої компетентності учасників освітньо-виховного процесу.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Чарівна ніч Святого Миколая», «Піжамна вечірка з вередливою Царівною», «Зимонька-зима», «Новорічна казка», «Новорічні дарунки», «Казковий новий рік», «Різдвяна Зірка». Весняний цикл свят та випускні свята не вдалось провести у зв’язку з введенням воєнного стану на території України.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2019/2020 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:     

 • «Шахи» керівник Кутира М.А.
 • «Безпека життєдіяльності дошкільнят» керівники Голко М.В., Лобай Н.В.
 • «Художня праця» керівник Дацьо А.В.
 • «Весело граємося – мову вивчаємо» керівники Кнапік О.Ю., Резніченко Л.Ю.
 • «Здоров’ятко» керівник Фіялковська Н.В.

Організація та результативність освітнього процесу

Робота з дітьми в закладі дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій які зазначені в листі Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році».

Освітній процес здійснювався на основі інтегрованого підходу, що передбачає впровадження розвивального навчання дітей з використанням прогресивного педагогічного досвіду щодо гармонійного розвитку особистості (методики А.Богуш, М.Єфименка, Г.С.Тарасенко, Н.Гавриш, Н.О.Колінько, О.Е.Анісімова, Л.В.Шелестової, ТРВЗ, Л.Фесюкової, К.Крутій).

Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище принципам та навчальній програмі.

Організована освітня діяльність планується в першу половину дня. Розклад занять складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного). Передбачено раціональність чергування видів діяльності: розумової, рухової, практично-прикладної, місце проведення.

Календарне планування складалося за режимними моментами                                         з урахуванням освітніх ліній розвитку. В ході організації життєдіяльності дітей педагоги використовують такі форми освітнього процесу: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей, індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки. Систематично використовують експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та інші ефективні методи і прийоми. Поєднують вербальні, наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації, а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

Питання засвоєння кожною дитиною програмових вимог було на постійному контролі. Освітня діяльність в ЗДО здійснюється відповідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33), який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме: Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля», Лист МОН України від 06.11.2015 р. №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі».

Щоденна кількість і послідовність занять з вихованцями визначається орієнтовним розкладом, що коригується щорічно з урахуванням навантажень на дітей згідно програм, вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Організація педагогічного впливу на дошкільників спирається на «зону найближчого актуального розвитку» кожної дитини.

Інваріативна частина змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується на засадах освітніх напрямів, визначених Базовим компонентом:

 • «Особистість дитини»;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;
 • «Дитина в природному довкіллі»;
 • «Гра дитини»;
 • «Дитина в соціумі»;
 • «Мовлення дитини»;
 • «Дитина в світі мистецтва».

Протягом навчального року вихователі старших груп № 3, 4, 5, забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні уміння, надали дітям необхідних знань  за програмою розвитку дітей «Українське довкілля».

ЗДО продовжує тісну співпрацю з ЧЗШ №7 по наступності та перспективності між двома ланками дошкільної та шкільної освіти. Співпраця навчальних закладів здійснювалась за спільним планом роботи.

Для обстеження рівня засвоєння дітьми старшого дошкільного віку Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля»  педагоги використовували різноманітні методи: спостереження під час різних видів дитячої діяльності, бесіди, аналіз знань, умінь та навичок дітей. При діагностиці використовувались спеціальні завдання, які дозволили виявити рівень сформованості знань та вмінь дошкільників.

Діагностування розвитку дітей старших дошкільників за 2021 -2022 н.р. здійснювалося кваліметричною моделю і показало, що діти у дошкільному закладі отримують достатні знання з усіх освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

Головна мета моніторингу – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, добору засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Нажаль у зв’язку з воєнним станом на території України не вдалось зробити повної діагностики дітей, проте можна говорити про достатній рівень знань дітей.

Результати корекційної роботи

Вихователів-логопедів Низовець Л.М. гр. «Теремок», Мотовілова Л.В. гр. «Веселка», Скляренко Н.М. гр. «Дзвіночок».

Логопедичні групи

Кількісний

склад

груп

Розподіл за діагнозом

Закінчили

навчання

Результати

корекційного

впливу

Направлені

 

Залишені

на повторний

курс

 

Вибули

Дизартрія

ЗНМ

ФФНМ

Заїкання

 

подолання

поліпшення

в школу

в д/с

«Теремок»

Старша група

 

13

 

 

8

 

 

5

 

-

 

-

 

10

 

7

 

6

 

10

 

-

 

3

 

--

«Веселка»

Старша група

 

14

 

3

 

 

 

10

 

 

-

 

1

 

12

 

8

 

6

 

12

 

-

 

2

 

-

«Дзвіночок»

 Середня    група

 

16

 

8

 

8

 

-

 

-

 

-

 

-

 

16

 

-

 

-

 

16

 

-

 

 

Адміністративно – господарська робота

      Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть Червоноградська міська рада та депутати міської ради. Цьогоріч з міського бюджету виділено кошти для проведення поточного ремонту системи теплопостачання у двох групах (заміна труб і радіаторів) та системи водопостачання і водовідведення  у бойлерній (заміна труб). Готуючи ЗДО № 6  до нового 2021-2022 навчального року завершені заплановані заходи по підготовці закладу дошкільної освіти до роботи. Працівники ЗДО великого значення надали  естетичному оформленню навчальних приміщень.  Заклад дошкільної освіти спільно з садками м.Червонограда успішно взяв  участь у громадському бюджеті щодо встановлення спортивного комплексу на спортивному майданчику. Проведено роботи по зрізці аварійних і небезпечних дерев, висадженні декоративні насадження та проведено заходи по благоустрою і впорядкуванню території садка. 

        На двох ігрових майданчиках встановлено та пофарбовано будиночки для малюків,  дитячу машинку та відремонтовано усі пісочниці. 

      Окрім цього, колектив ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. У всіх вікових групах було проведено роботи по підготовці приміщень до нового навчального року. 

       Заклад дошкільної освіти набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей (спонсорів, благодійників, батьків), які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

Матеріально – технічна база закладу дошкільної освіти  у відмінному стані. Заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у  зразковому стані.

        У закладі створено належні умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом. В дошкільному закладі створюються умови для успішного виконання завдань виховання і навчання всебічно розвиненої, здорової, соціально-зрілої особистості психологічно і фізично готової до подальшого життя.

Інвентаризація проведена за графіком. Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що колектив закладу працює цілеспрямовано, системно, поставленні завдання виконав у повному обсязі.

 

               Фізкультурно-оздоровча робота та медичне обслуговування

Пріоритетними у 2021/2022 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота в закладі організовується відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України (нова редакція), Освітньої програми для дітей від дошкільного віку «Українське дошкілля»,  інструктивно-методичного листа МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456 р. «Щодо організаціі фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах». 

Варто зазначити, що в закладі створені сприятливі умови для збереження фізичного та психологічного здоров’я вихованців. У наявності спортивне обладнання, інвентар, дидактичний матеріал. В методичному кабінеті достатня кількість літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Для занять на свіжому повітрі облаштовано ігрові майданчики. Проте потребує облаштування спортивний майданчик.

Спортивне обладнання має естетичний вигляд, відповідає санітарно–гігієнічним вимогам та розміщено в доступному для дітей місці.

Отже, можна стверджувати, що в закладі та групах створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, збереження та зміцнення здоров’я дітей. на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Адміністрація закладу, педагоги, медична сестра, здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря та підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Упродовж року старшою медичною сестрою здійснювалась оцінка організації рухового режиму, проведення різних форм роботи з фізичного виховання. Вихователем-методистом контролювалися заняття з фізичного виховання, їх доцільність, систематичність, тривалість, розподіл часу між структурними частинами, програмовий зміст, послідовність дібраних форм роботи з дітьми, їхнє дозування, раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю, відповідність вибору теми і змісту заходів, окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань.

Пріоритетними були і залишаються використання нетрадиційних форм та методів оздоровлення дошкільників та здоров’язберігаючі аспекти. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і навичок здорового способу життя.

Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО проводиться на високому рівні. Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні свята та розваги: «Правила знаєш – небезпеку оминаєш!», «Малюки-здоров’яки вірусів перемогли!», соціальний проект «Активні парки – локації здорової України».

Спостереження за ранковою гімнастикою засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для різних видів основних рухів, виконання вправ, що сприяють корекції постави. Чільне місце в закладі посідають прогулянки. Наявність свіжого повітря, оптимальних фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, що сприяє підвищенню рівня фізичного розвитку дітей.

Особлива увага педагогічного колективу приділялася загартуванню дитячого організму. Педагоги широко використовували повсякденні методи оздоровлення: відповідний температурний режим і провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі за різних погодних умов та кварцування-провітрювання.

Простежується стабільне зростання  якості фізкультуро-оздоровчої роботи за рахунок впровадження методики М.Єфименка, проведення нестандартних, сюжетних, ігрових занять з використанням інноваційних методик.

Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму  в приміщенні і на території, особливо зважаючи на актуальність загрози поширення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня, моніторинг проведення профілактичних щеплень, організації харчування.             

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку  - 1 раз у півроку. Проводиться огляд дітей на педикульоз 1 раз у місяць. Вихователі працюють у тісному контакті з медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітньо-виховного процесу. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування працівників закладу, які проходять поглиблений медичний огляд. 

Організація раціонального харчування

У закладі дошкільної освіти на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснює директор ЗДО. Як керівник контролюю діяльність сестер медичних старших та  кухарів. У звітному періоді відповідно до примірного двотижневого меню та затверджених норм харчування складалось меню-розкладка на кожен день з урахуванням кількості ккал, білків, жирів та вуглеводів. Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснювалась згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

Усі продукти харчування, що надходили до ЗДО відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувались товаро-транспортними накладними та  сертифікатами якості.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструвались медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Старшою медичною сестрою Самуляк І.Р. та завідувачем господарства Савчук Л.В., постійно контролювався прийом продуктів від постачальників, про що свідчила вся наявна документація: сертифікати якості та товаро-транспортні накладні щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснювався контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводилось зняття проб їжі, виставляються добові проби. Сестри медичні старші  контролювали  санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність гнійничкових захворювань та гострих респіраторних захворювань, ведеться необхідна документація. Проводили заняття з гігієни харчування та санітарно-освітню роботу.

Режим харчування у кожній віковій групі закладу дошкільної освіти дотримувався. Роздача їжі проводилася згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримувався питний режим.

Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконували санітарні правила організації харчування в групах.

Грошові норми харчування дотримуються в межах 37,00 гр. в день (садові групи) та 31,00 грн. (група раннього віку) на одну дитину.  Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні. 

Надавались пільги щодо батьківської плати за харчування дітей в ЗДО: дітям-інвалідам (100%), дітям з багатодітних сімей (50%), дітям, батьки яких виконують та завершили виконання завдань в АТО/ООС (100%), діти позбавлені батьківського піклування (100%).

Організація роботи з батьками

Наш заклад дошкільної освіти протягом багатьох років проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками.

На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків ознайомлюють із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації та у VIBER-групах. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ЗДО.

З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Протягом року директором, сестрою медичною старшою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

Забезпечення оптимальних умов праці та соціального захисту  працівників ЗДО

 Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Мікроклімат в колективі можна визнати хорошим. Створені належні  умови для здійснення освітньо – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.  

На завершення  хочу висловити щиру подяку усім: Червоноградській міській раді, відділу освіти Червоноградської міської ради, працівникам ЗДО № 6, батькам наших любих вихованців, благодійникам, меценатам та друзям закладу за спільну допомогу у забезпеченні функціонування закладу. Адже, ми разом закладаємо міцний фундамент світлого майбутнього наших дітей. 

Надалі працюватиму над вирішенням проблем, над усім важливим, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дошкільнятам, з метою створення затишку та комфорту для всіх учасників освітнього процесу.  Бажаю всім міцного здоров’я!!!

Адміністративно-господарська робота

За період 2021-2022 навчального року за кошти міського бюджету було проведено поточний ремонт електромережі та відремонтовано два входи в приміщення закладу. Заплановано поточний ремонт кабінетів практичного психолога і сестри медичної старшої.

Проведено роботи по зрізці аварійних і небезпечних дерев, викорчування пеньків, висадження декоративних насаджень, квітів та проведено заходи по благоустрою і впорядкуванню садка. Було пофарбовано огорожу навколо території закладу, а також пофарбовано дитячі майданчики. На двох ігрових майданчиках було зроблено та встановлено будиночки для дітей. Відремонтовано та побілено ігрові павільйони та пісочниці.