Академічна доброчесність   ОНЛАЙН - КУРС  https://youtu.be/S0TrPtRUHzc      Академічна доброчесність | EdEra

Курс пропонує інструменти для роботи з учнями старших класів: методичні рекомендації, робочий зошит, сценарії уроків, презентації, інтерактивний тест.

 https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/AI_Region-Capture.png        онлайн - курс (цікаво)

 

  III. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності у Поздимирському НВК

3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками  передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;                                                                                                          

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;                                   

  - надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну  діяльність;                                 

 - контроль за дотриманням академічної доброчесності  учнями;                                                                  

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

     - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,  тверджень, відомостей;

     - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

     - надання достовірної інформації про результати власної навчальної  діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

3.4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

  • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

3.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні  працівники ліцею можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

  • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
  • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

3.6. Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначені Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

-ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

 

Приєднані файли
Положення про академічну доброчесність Поздимирського НВК.docx
Наказ про склад Комісії з академічної доброчесності на 2021-2022 н.р..doc
Забезпечення академічної доброчесності у Поздимирському НВК 2022-2023 н.р..doc
Наказ №61Про затвердження Комісії з питань академічної доброчесності на 2022-2023 н.р..doc
Наказ Про затвердження складу Комісії з питань академічної доброчесності на 2023-2024 н.р.docx
формування академічної доброчесності у 2023- 2024 н.р..docx
Наказ №10 23.01.2024 Про академічну доброчесність....rtf

Останнє опубліковане

18.04.2024
ПРО ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

у Червоноградському професійно - технічному закладі дізналися сьогодні учні 8 - 9 класу від майстрів, викладачів , які завітали у школу.

10.04.2024
ЧЕКАЄМО НА ПЕРШОКЛАСНИКІВ

З 08 квітня 2024 року до 31 травня 2024 року проводиться прийом заяв та документів для зарахування дітей до 1-ого класу.

08.04.2024
ТИЖДЕНЬ ДУХОВНОСТІ

« Божі заповіді – життєвий дороговказ для людини» проходить у закладі освіти з участю отця Володимира.

01.04.2024
ТУРБОТА ПРО ПТАХІВ

Таку акцію завершили сьогодні , у Міжнародний день птахів, учні школи .

28.03.2024
ПЕРЕМОЖЦІ

Всеукраїнського конкурсу «#ТГШ210: Таємниця генія Шевченка» отримали нагороди