СтатутРiшення Червоноградської мiської ради 27.07.2022 № 1353

СТАТУТ Гімназії № 5 Червоноградської мiської ради Львівської області

(нова редакція Код ЄДРПОУ 20827822)

 

  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Гімназія № 5 Червоноградської мiської ради Львівської області  – заклад освiти, що забезпечує здобуття базової  середньої освiти. У складі Червоноградської гімназії № 5 функціонує структурний підрозділ початкова школа.

Скорочене найменування закладу – Гімназія № 5  (далi Гімназія № 5).

1.2. Гімназія № 5 знаходиться в комунальнiй власностi Червоноградської мiської ради, яка є її засновником (рiшення Червоноградської мiської ради вiд 11.06.2020 № 1655 «Про змiну типiв та найменувань закладiв загальної середньої освiти»).

1.3. Гімназія № 5 у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України “Про освiту”, “Про повну загальну середню освiту”, iншими законодавчими актами у сферi освiти i науки, розпорядженнями i рiшеннями органiв мiсцевого самоврядування та виконавчої влади, наказами відділу освіти Червоноградської міської ради, цим Статутом, що розробляється на основi чинного законодавства.

1.4.Дiяльнiсть Гімназії № 5 будується на принципах гуманiзму, демократизму, незалежностi вiд полiтичних, громадських i релiгiйних органiзацiй та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фiзичного i естетичного виховання, органiчного поєднання загальнолюдських духовних цiнностей iз нацiональною iсторiєю i культурою, диференцiацiї та оптимiзацiї змiсту i форм освiти, науковостi, розвиваючого характеру навчання та його iндивiдуалiзацiї.

1.5.Юридична адреса закладу – Україна, 80103, Львiвська обл., Червоноградський район, Червоноградський район, вул. Грінченка, будинок 9.

Тел. 3-17-01, 3-83-41.

1.6.Гімназія № 5 є юридичною особою з дня затвердження та реєстрацiї Статуту, має печатку, штамп, iдентифiкацiйний код, бланки iз своїм найменуванням, свою символiку. Може мати розрахунковi та iншi рахунки у фiнансових установах i банках державного сектору.

1.7. У своїй Статутнiй дiяльностi Гімназія № 5 має такi права:

- набувати майновi та немайновi права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесi, мати у власностi кошти та iнше майно вiдповiдно до законодавства;

- провадити iнновацiйну дiяльнiсть та укладати з цiєю метою вiдповiднi договори про спiвпрацю з iншими закладами освiти (науковими установами), пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами.

1.8. Гімназія № 5 функцiонує з метою забезпечення:

- всебiчного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соцiалiзацiї особистостi, яка здатна до життя в суспiльствi та цивiлiзованої взаємодiї з природою, має прагнення до самовдосконалення i здобуття освiти упродовж життя, готова до свiдомого життєвого вибору та самореалiзацiї, вiдповiдальностi, трудової дiяльностi та громадянської активностi, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкiлля, спрямування своєї дiяльностi на користь iншим людям i суспiльству;

- досягнення цiєї мети забезпечується шляхом формування в учнiв компетентностей, необхiдних кожнiй сучаснiй людинi для успiшної життєдiяльностi, визначених Законом України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту» та державними стандартами.

1.9.Головнi завдання Гімназії № 5:

- забезпечення права особи  на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття базової  середньої освiти;

- забезпечення якостi базової середньої освiти та якостi освiтньої дiяльностi;

- жоден учасник освiтнього процесу не повинен зазнавати жодних форм дискримiнацiї, зокрема мати  будь-якi обмеження в освiтньому процесi або у правi брати участь у заходах, що проводяться в лiцеї, у тому числi на пiдставi надання чи ненадання благодiйної допомоги закладу;

- дотримання вимог законодавства щодо доступностi освiти для осiб з особливими освiтнiми потребами;

- використання розвиваючих засобiв i методiв навчання, що враховують особливi освiтнi потреби учнiв  та сприяють успiшному засвоєнню змiсту навчання i розвитку дитини;

- пошук i вiдбiр для навчання творчо обдарованих та здiбних дiтей;

- формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою громадянською позицiєю, нацiональної самосвiдомостi, особистостi, пiдготовленої до професiйного самовизначення;

- оновлення змiсту освiти, розробка i апробацiя нових педагогiчних технологiй, методiв i форм навчання та виховання;

- виховання в учнiв поваги до Конституцiї України, Державних символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов’язкiв людини i громадянина.

1.10.Гімназія №5 створює безпечне освiтнє середовище з метою забезпечення належних i безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнiв, а також формує у них гiгiєнiчнi навички та засади здорового способу життя.

Учнi забезпечуються медичним обслуговуванням, що здiйснюється медичними працiвниками, якi входять до штату закладу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

1.11. Контроль за охороною здоров’я та якiстю харчування учнiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

1.12. Гімназія № 5 несе вiдповiдальнiсть за реалiзацiю головних завдань, визначених Законом України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», безпечнi умови освiтньої дiяльностi, дотримання умов, що визначаються за результатами iнституцiйного аудиту, договiрних зобов’язань i фiнансової дисциплiни.

 

  1. СТРУКТУРА ГІМНАЗІЇ

2.1.Гімназія № 5 Червоноградської мiської ради Львівської області  – заклад освiти, що забезпечує здобуття базової  середньої освiти на таких рівнях:

- початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

- базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

2.2. На рівнях початкової освіти, базової середньої освіти освіта може здобуватися за очною, дистанційною, ектернатною, сімейною (домашньою) формами,   формою педагогічного патронажу.

2.3. Зарахування учнів до  Гімназії № 5 забезпечується шляхом зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу у порядку, визначеному законодавством.

2.4.У порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

- проживають на території обслуговування Гімназії № 5;

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

- батьки яких є працівниками цього закладу освіти.

2.5.Вiдрахування та переведення учнiв до комунальних закладiв освiти здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

2.6.За Гімназією № 5 закріплюється територiя обслуговування.

 

  1. ОРГАНIЗАЦIЯ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Гімназія № 5 організовує освiтній процес вiдповiдно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітніх програм, плану роботи та спрямовується на виявлення та розвиток здiбностей та обдарувань особистостi, її iндивiдуальних здiбностей, досягнення результатiв навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування i застосування вiдповiдних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2.Рiчний план схвалює педагогiчна рада i затверджує директор.

3.3.Освiтнi програми можуть бути розробленi на основi вiдповiдної типової освiтньої програми або освiтнiх програм, розроблених суб’єктами освiтньої дiяльностi, науковими установами, фiзичними чи юридичними особами i затвердженi центральним органом виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти вiдповiдно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освiту».

Рішення про використання освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою гімназії. Освітня програма гімназії схвалюється педагогічною радою  та затверджується директором.

3.4.На основi визначеного в освiтнiй програмi  навчального плану педагогiчна рада складає, а директор затверджує рiчний навчальний план (один або декiлька), в якому конкретизується перелiк навчальних предметiв (iнтегрованих курсiв) обов’язкових для вивчення, вибiркових (за вибором учнiв) освiтнiх компонентiв, зокрема, навчальних предметiв, курсiв, iнтегрованих курсiв, та кiлькiсть навчальних годин на тиждень (та/або кiлькiсть годин на навчальний рiк).

3.5. Вiдповiдно до освiтньої програми та навчального плану гімназії педагогiчнi працiвники  самостiйно добирають навчальнi програми, пiдручники, допущенi Мiнiстерством освiти України, а також науково-методичну лiтературу, навчально-наочнi посiбники та обладнання, форми, методи i засоби навчання.

3.6.Навчальнi програми, пiдручники та посiбники, розробленi працiвниками гімназії, вищих навчальних закладiв, науково-дослiдницьких центрiв, можуть використовуватись в освiтньому процесi пiсля вiдповiдної експертизи i затвердження вiдповiдно до чинного законодавства.

3.7. Педагогiчнi працiвники гімназії в освiтньому процесi можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, 

використовуючи поряд iз традицiйними методами i формами органiзацiї навчальних занять iнновацiйнi технологiї навчання.

3.8.Гімназія № 5 реалiзує освiтнi програми за кошти державного, мiсцевого бюджету, iнших джерел, не заборонених законодавством і не може реалізовувати чи забезпечувати свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

3.9.Освітній процес організовується за такими циклами:

- перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

- другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);

- перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);

- другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

3.10. Освiтнiй процес органiзовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днiв i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.

3.11.Структура i тривалiсть навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, вiдпочинку мiж ними, форми органiзацiї освiтнього процесу визначаються педагогiчною радою гімназії у межах часу, передбаченого освiтньою програмою, вiдповiдно до обсягу навчального навантаження, встановленого вiдповiдним навчальним планом, та з урахуванням вiкових особливостей, фiзичного, психiчного та iнтелектуального розвитку дiтей.

Безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (2-4 років навчання), 45 хвилин (5-9 років навчання).

Тривалiсть канiкул  не може становити менше 30 календарних днiв.

3.12.Мовою освiтнього процесу в гімназії  є державна мова. Освiтнi програми гімназії можуть передбачати викладання одного чи декiлькох навчальних предметiв (iнтегрованих курсiв) англiйською чи iншою офiцiйною мовою Європейського Союзу.

3.13. З метою належної організації освітнього процесу у гімназії формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні.

3.14. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.15. Кількість учнів  у класі не може становити менше 5 учнів та більше:

- 30 учнів;

- 24 учні, які здобувають початкову освіту ( з 01.09.2024 року).

3.16. Учні розподіляються по класах (групах ) директором закладу.

3.17.Порядок поділу класів на групи встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.18. За рахунок додаткових асигнувань рiшенням засновника може встановлюватися менша наповнюванiсть класiв i груп, та їх подiл, пiдвищення посадових окладiв, ставок заробiтної плати.

3.19. За письмовим зверненням батьків учнів директор гімназії приймає рішення про утворення груп продовженного дня, у тому числі інклюзивної, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.20.Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

3.21.Річне оцінювання та ДПА здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

3.22.Кожен учень має пройти ДПА за І та ІІ  рівень повної загальної середньої освіти з предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

3.23. У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або ДПА після завершення навчання за освітньою програмою учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або ДПА. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або ДПА  педагогічна рада відповідного закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем базової середньої освіти.

3.24.У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

3.24. Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

3.25. Система та загальнi критерiї оцiнювання результатiв навчання учнiв визначаються центральним органом виконавчої влади у сферi освiти i науки.

3.26. Після завершення навчання за освітньою програмою І, ІІ рівня повної загальної середньої освіти незалежно від її форми здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і ДПА учні отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про початкову освіту;

- свідоцтво про базову середню освіту.

3.27.Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

3.28. За особливi успiхи у навчаннi, дослiдницькiй, пошуковiй, науковiй дiяльностi, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнiв можуть застосовуватися рiзнi види морального  та/або матерiального заохочення i вiдзначення.

3.29.Види та форми заохочення і відзначення учнів визначаються положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою.

До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, також відносяться нагородження похвальним листом, грамотою.

3.30.Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймає педагогічна рада гімназії.

3.31.Органи місцевого самоврядування, громадські організації, юридичні фізичні особи можуть заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів. 

3.32.Виховний процес є невiд’ємною складовою  освiтнього процесу у гімназії i має грунтуватися на загальнолюдських цiнностях Українського народу, цiнностях громадянського (вiльного демократичного) суспiльства, принципах верховенства права, дотримання прав i свобод людини i громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту».

 

  1. УЧАСНИКИ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками освiтнього процесу є :

- учнi (гімназисти);

- педагогiчнi працiвники;

- iншi працiвники гімназії;

- батьки учнiв(гімназистів);

- асистенти дiтей (у разi їх допуску вiдповiдно до вимог частини сьомої ст.26 Закону України «Про повну загальну середню освiту»;

- органи самоврядування.

4.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням директора гімназії. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор гімназії.

4.3. Не можуть працювати в закладі або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або в присутності дитини чи з використанням дитини.

4.4.Права та обов’язки учнiв визначаються Законом України «Про освiту», Законом України «Про повну загальну середню освiту», iншими законодавчими актами.

4.5. Учні мають право на:

4.5.1.Навчання впродовж життя.

4.5.2.Індивідуальну освітню траєкторію, що формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними:

- форм здобуття базової середньої освіти;

- навчальних планів та програм;

- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності;

- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання;

- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

            4.5.3.Якісні освітні послуги.

            4.5.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

            4.5.5. Відзначення успіхів у своїй діяльності.

            4.5.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності тощо.

            4.5.7.Безпечні і нешкідливі умови навчання, утримання і праці.

            4.5.8.Повагу людської гідності.

            4.5.9. Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

            4.5.10.Користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу.

            4.5.11.Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

            4.5.12. Особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

            4.5.13. Інші необхідні умови для здобуття освіти.

            4.5.14. Надання матеріальної допомоги, стипендій за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

            4.5.15.Отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та /або занять з навчальних предметів, з яких проводиться ДПА на відповідному рівні базової загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня.

            4.6.Учні зобов’язані:

            4.6.1.Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

            4.6.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм.

            4.6.3.Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

            4.6.4.Дотримуватися установчих документів, правил внутршнього трудового розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг ( за його наявності).

            4.6.5.Інші обов’язки, передбачені законодавством.

            4.7. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.8. На посади педагогiчних працiвникiв приймаються особи, якi мають педагогiчну освiту, вищу освiту та володiють державною мовою, моральнi якостi та фiзичний i психiчний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професiйнi обов’язки.

4.9. Педагогiчнi працiвники мають права, визначенi Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавством, колективним договором, трудовим договором та установчими документами гімназії.

4.10.Педагогічні працівники мають право на:

4.10.1.Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

4.10.2.Педагогічну ініціативу.

4.10.3.Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

4.10.4.Користування бібліотекою та інфраструктурою закладу.

4.10.5.Підвищення кваліфікації.

4.10.6.Вільний вибір освітніх програм, форм навчання, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

4.10.7.Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

4.10.8.Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності.

4.10.9. Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності.

4.10.10.Захист професійної честі та гідності.

4.10.11.Безпечні і нешкідливі умови праці.

4.10.12.Участь у громадському самоврядуванні гімназії.

4.10.13.Участь у роботі колегіальних органів управління гімназії.

4.11.Педагогiчнi працiвники зобов’язанi:

- виконувати обов’язки, визначенi Законом України "Про освiту", Законом України «Про повну загальну середню освiту», iншими актами законодавства, установчими документами закладу освiти, трудовим договором та/або їхнiми посадовими обов’язками;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями;

-дотримуватись педагогічної етики;

- дотримуватися принципiв дитиноцентризму та педагогiки партнерства у вiдносинах з учнями та їхнiми батьками;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим  прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у учнів повагу до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико – культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

    - формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

    - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

    - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

- забезпечувати єднiсть навчання, виховання та розвитку учнiв, а також дотримуватися у своїй педагогiчнiй дiяльностi iнших принципiв освiтньої дiяльностi, визначених статтею 6 Закону України "Про освiту";

- використовувати державну мову в освiтньому процесi вiдповiдно до вимог  Закону України «Про повну загальну середню освiту»;

- володiти навичками з надання домедичної допомоги дiтям.

4.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу визначаються законодавством, відповідними договорами та установчими документами.

4.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.14.Особи, якi не мають досвiду педагогiчної дiяльностi та приймаються на посаду педагогiчного працiвника, протягом першого року роботи повиннi пройти педагогiчну iнтернатуру. Положення про педагогiчну iнтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сферi освiти i науки. Вiдповiдно до рiшення директора ЧервоноградськоЇ гімназії № 5 педагогiчному працiвниковi за виконання обов’язкiв педагога-наставника призначається доплата у граничному розмiрi 20 вiдсоткiв його посадового окладу (ставки заробiтної плати) в межах фонду оплати працi закладу освiти.

4.15.Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, посадовою інструкцією.

4.16. Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та  умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Засновник закладу освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

4.17.Батьки учнiв мають права та обов’язки у сферi загальної середньої освiти, передбаченi Законом України "Про освiту", Законом України «Про повну загальну середню освiту» та iншими законами України.

Батьки учнiв мають право бути присутнiми на навчальних заняттях своїх дiтей за попереднiм погодженням з директором гімназії.

4.18.Вiдповiдно до ст.27. п.2.ст.36 (Громадське самоврядування в закладi освiти)  Закону України «Про повну загальну середню освiту» учасники освiтнього процесу гімназії безпосередньо та/або через органи громадського самоврядування мають право брати участь у вирiшеннi питань органiзацiї та забезпечення освiтнього процесу в закладi освiти, захисту своїх прав та iнтересiв, органiзацiї дозвiлля та оздоровлення, брати участь у громадському наглядi (контролi) та в управлiннi закладом у межах повноважень, визначених Законами України "Про освiту", «Про повну загальну середню освiту» та установчими документами закладу освiти.

4.19.У Червоноградській гімназії № 5 можуть дiяти:

- органи самоврядування працiвникiв закладу освiти;

- органи учнiвського самоврядування;

- органи батькiвського самоврядування;

- іншi органи громадського самоврядування учасникiв освiтнього процесу вiдповiдно до чинного законодавства.

4.20. За невиконання учасниками освiтнього процесу своїх обов’язкiв, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановленi чинним законодавством, Статутом i правилами внутрiшнього розпорядку гімназії, а також в установленому порядку виноситись на громадський осуд.

 

 

 

5.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ОСВIТИ

 

5.1. Вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту» гімназія формує внутрiшню систему забезпечення якостi освiти.

5.2.Внутрішня система забезпечення якості освіти формується гімназією та має включати механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

5.3. Кожен учасник освiтнього процесу гімназії зобов’язаний дотримуватися академiчної доброчесностi.

5.4.Порушеннями академiчної доброчесностi  є:

- академiчний плагiат, фабрикацiя, фальсифiкацiя, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцiнювання, що визначенi Законом України "Про освiту", а також такi форми обману, як:

- надання педагогiчними працiвниками та iншими особами допомоги учням пiд час проходження ними пiдсумкового оцiнювання (семестрового та рiчного), державної пiдсумкової атестацiї, зовнiшнього незалежного оцiнювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;

- використання учнем пiд час контрольних заходiв непередбачених допомiжних матерiалiв та/або технiчних засобiв;

- проходження процедури оцiнювання результатiв навчання замiсть iнших осiб;

- необ’єктивне оцiнювання компетентностей педагогiчних працiвникiв пiд час атестацiї чи сертифiкацiї.

5.5. Педагогiчнi працiвники, стосовно яких встановлено факт порушення академiчної доброчесностi:

- не можуть бути залученi до проведення процедур та заходiв забезпечення i пiдвищення якостi освiти, учнiвських олiмпiад та iнших змагань;

- не можуть бути допущенi до позачергової атестацiї, що має на метi пiдвищення квалiфiкацiйної категорiї або присвоєння педагогiчного звання;

- не можуть отримувати будь-якi види заохочення (премiї, iншi заохочувальнi виплати, нагороди тощо) протягом одного року;

- можуть бути позбавленi педагогiчного звання.

5.6. Факт порушення академiчної доброчесностi враховується пiд час:

- вирiшення питання про притягнення педагогiчного працiвника до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

- конкурсного вiдбору на посаду керiвника закладу освiти.

5.7.За порушення академiчної доброчесностi до учня може бути застосовано такi види академiчної вiдповiдальностi:

-  зауваження;

- повторне проходження пiдсумкового оцiнювання;

- повторне проходження державної пiдсумкової атестацiї;

- повторне проходження вiдповiдного освiтнього компонента освiтньої програми;

- позбавлення, отриманих iз порушеннями академiчної доброчесностi  призових мiсць на учнiвських змаганнях, турнiрах, олiмпiадах, конкурсах.

5.8. Рiшення про встановлення факту порушення педагогiчним працiвником академiчної доброчесностi та визначення виду академiчної вiдповiдальностi приймає педагогiчна рада за участю працiвника та/або його законного представника.

5.9.Рiшення про академiчну вiдповiдальнiсть учнiв приймає педагогiчний працiвник, який виявив порушення академiчної доброчесностi, або педагогiчна рада закладу вiдповiдно до положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти.

5.10.Рiшення про позбавлення учня призових мiсць на учнiвських змаганнях, турнiрах, олiмпiадах, конкурсах, отриманих iз порушеннями академiчної доброчесностi, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

5.11.Види академiчної вiдповiдальностi, що можуть бути застосованi до учнiв та педагогiчних працiвникiв, повиннi бути спiвмiрними iз вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один iз видiв академiчної вiдповiдальностi.

5.12.Рiшення про притягнення до академiчної вiдповiдальностi може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти закладу освiти.

5.13.Виконання державних стандартiв початкової, базової  середньої освiти для гімназії є обов’язковим.

5.14. Органи мiсцевого самоврядування та/або уповноважений орган, гімназія зобов’язанi створити умови для виконання учнями вимог вiдповiдних державних стандартiв.

5.15.Для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом, до штату гімназії вводяться посади асистента вчителя та інші посади, необхідні для роботи з такими особами.

5.16. Гімназія може провадити освiтню дiяльнiсть виключно на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, що видається органом лiцензування вiдповiдно до вимог Закону України «Про лiцензування видiв господарської дiяльностi».

5.17. Вiдповiдно до законодавства у плановому порядку гімназія проходить iнстутицiйний аудит (не бiльше одного разу на 10 рокiв) з метою оцiнювання якостi освiтньої дiяльностi закладу  та визначення рекомендацiй засновнику та закладу  щодо:

- пiдвищення якостi освiтньої дiяльностi та вдосконалення внутрiшньої системи забезпечення якостi освiти;

- приведення освiтнього та управлiнського процесiв у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, зокрема лiцензiйними умовами.

5.18. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. За результатами атестацiї, що проводиться в порядку, визначеному законодавством, визначається вiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй посадi, присвоюється або пiдтверджується квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчнi звання.

5.19. Педагогiчнi працiвники, якi працюють не менше двох рокiв у гімназії,  мають педагогiчне навантаження, мають право на проходження сертифiкацiї. Засади сертифiкацiї педагогiчних працiвникiв визначаються Законом України «Про освiту».

5.20.Кожен педагогiчний працiвник зобов’язаний щороку пiдвищувати свою квалiфiкацiю вiдповiдно до Закону України "Про освiту" з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освiту».

5.21. На основi пропозицiй педагогiчних працiвникiв педагогiчна рада гімназії  формує та затверджує рiчний план пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв на наступний календарний рiк, що визначає вид, форму, суб’єктiв пiдвищення квалiфiкацiї, кiлькiсть годин i строки проходження пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчними працiвниками закладу.

5.22.Iнформацiйне забезпечення учасникiв освiтнього процесу здiйснюється шляхом надання доступу до публiчних освiтнiх, наукових та iнформацiйних ресурсiв, у тому числi до Iнтернету, надання електронних пiдручникiв та iнших мультимедiйних навчальних ресурсiв у порядку, визначеному законодавством.

5.23. Громадська акредитацiя закладу проводиться за iнiцiативою директора гімназії вiдповiдно до Закону України «Про освiту» за рахунок коштiв засновника, iнших джерел, не заборонених законодавством та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освiту».

 

  1. СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ГІМНАЗІЄЮ

 

6.1.Управлiння  гімназією та контроль  здiйснюють:

- засновник, уповноважений засновником орган (вiддiл освiти), права та обов’язки яких визначаються Законами України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», iншими актами законодавства;

- директор гімназії;

- педагогiчна рада;

-вищий колегіальний орган громадського самоврядування гімназії конференція.

6.2.Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні  у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

6.3.Безпосереднє управлiння гімназією здiйснює директор гімназії, особа яка є громадянином України, вiльно володiє державною мовою, має вищу освiту ступеня не нижче магiстра (спецiалiста), стаж педагогiчної та/або науково-педагогiчної роботи не менше трьох рокiв, органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професiйних обов’язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

6.3.1.Директор гімназії  має право:

- дiяти вiд iменi закладу без довiреностi та представляти заклад у вiдносинах з iншими особами;

- пiдписувати документи з питань освiтньої, фiнансово-господарської та iншої дiяльностi закладу;

- приймати рiшення щодо дiяльностi закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числi розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на iншу посаду та звiльняти з посади працiвникiв закладу освiти, визначати їхнi посадовi обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а також вирiшувати iншi питання, пов’язанi з трудовими вiдносинами, вiдповiдно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- iнiцiювати перед засновником або уповноваженим ним органом (відділом освіти) питання щодо створення або лiквiдацiї структурних пiдроздiлiв;

- видавати вiдповiдно до своєї компетенцiї накази i контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фiзичними та/або юридичними особами вiдповiдно до своєї компетенцiї;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти iз заявою щодо проведення позапланового iнституцiйного аудиту, зовнiшнього монiторингу якостi освiти та/або громадської акредитацiї закладу;

- приймати рiшення з iнших питань дiяльностi закладу освiти.

6.3.2.Директор гімназії зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про повну загальну середню освiту», Закон України "Про освiту" та iншi акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працiвниками закладу, зокрема в частинi органiзацiї освiтнього процесу державною мовою;

- планувати та органiзовувати дiяльнiсть гімназії;

- розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

- надавати щороку засновнику пропозицiї щодо обсягу коштiв, необхiдних для пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

- органiзовувати фiнансово-господарську дiяльнiсть закладу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегiї розвитку закладу;

- затверджувати правила внутрiшнього розпорядку закладу;

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв закладу;

- органiзовувати освiтнiй процес та видачу документiв про освiту;

- затверджувати освiтню (освiтнi) програму (програми) закладу;

- створювати умови для реалiзацiї прав та обов’язкiв усiх учасникiв освiтнього процесу, в тому числi реалiзацiї академiчних свобод педагогiчних працiвникiв, iндивiдуальної освiтньої траєкторiї та/або iндивiдуальної програми розвитку учнiв, формування у разi потреби iндивiдуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти в гімназії, забезпечити її створення та функцiонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та монiторинг виконання iндивiдуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогiчними працiвниками та учнями (учнем) освiтньої програми, iндивiдуальної програми розвитку, iндивiдуального навчального плану;

- забезпечувати здiйснення контролю за досягненням учнями результатiв навчання, визначених державними стандартами базової загальної середньої освiти, iндивiдуальною програмою розвитку, iндивiдуальним навчальним планом;

- створювати необхiднi умови для здобуття освiти особами з особливими освiтнiми потребами;

- сприяти проходженню атестацiї та сертифiкацiї педагогiчними працiвниками;

- створювати умови для здiйснення дiєвого та вiдкритого громадського нагляду (контролю) за дiяльнiстю закладу;

- сприяти та створювати умови для дiяльностi органiв громадського самоврядування в закладi;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнiв та працiвникiв закладу;

- створювати в закладi  безпечне освiтнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони працi, вимог технiки безпеки;

- органiзовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнiв вiдповiдно до законодавства;

- забезпечувати вiдкритiсть i прозорiсть дiяльностi закладу, зокрема шляхом оприлюднення публiчної iнформацiї вiдповiдно до вимог законiв України "Про освiту""Про доступ до публiчної iнформацiї""Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв" та iнших законiв України;

- здiйснювати зарахування, переведення, вiдрахування учнiв, а також їх заохочення (вiдзначення) та притягнення до вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог законодавства;

- органiзовувати документообiг  та звiтнiсть вiдповiдно до законодавства;

- звiтувати щороку на конференцiї колективу про свою роботу та виконання стратегiї розвитку закладу;

- виконувати iншi обов’язки, покладенi на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор закладу зобов’язаний протягом першого року пiсля призначення на посаду пройти курс пiдвищення квалiфiкацiї з управлiнської дiяльностi обсягом не менше 90 навчальних годин.

6.3.3.Директор гімназії має права та обов’язки педагогiчного працiвника, визначенi Законом України "Про освiту", та несе вiдповiдальнiсть за виконання обов’язкiв, визначених законодавством, установчими документами закладу освiти i строковим трудовим договором.

6.4.Педагогiчна рада є основним постiйно дiючим колегiальним органом управлiння закладу.

Повноваження педагогiчної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освiту», статутом закладу. Педагогiчна рада утворюється за наявностi не менше трьох педагогiчних працiвникiв. Усi педагогiчнi працiвники зобов’язанi брати участь у засiданнях педагогiчної ради. Головою педагогiчної ради є директор гімназії:

6.4.1.Педагогiчна рада:

- схвалює стратегiю розвитку закладу  та рiчний план роботи;

- схвалює освiтню (освiтнi) програму (програми), змiни до неї (них) та оцiнює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрiшнього розпорядку, положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти;

- приймає рiшення щодо вдосконалення i методичного забезпечення освiтнього процесу;

- приймає рiшення щодо переведення учнiв на наступний рiк навчання, їх вiдрахування, притягнення до вiдповiдальностi за невиконання обов’язкiв, а також щодо вiдзначення, морального та матерiального заохочення учнiв та iнших учасникiв освiтнього процесу;

- розглядає питання пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, професiйної майстерностi, визначає заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, формує та затверджує рiчний план пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

- приймає рiшення щодо визнання результатiв пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчного працiвника, отриманих ним поза закладами освiти, що мають лiцензiю на пiдвищення квалiфiкацiї або провадять освiтню дiяльнiсть за акредитованою освiтньою програмою;

- приймає рiшення щодо впровадження в освiтнiй процес педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiдницькiй, експериментальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi, спiвпрацi з iншими закладами освiти, науковими установами, фiзичними та юридичними особами, якi сприяють розвитку освiти;

- може iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту, громадської акредитацiї, зовнiшнього монiторингу якостi освiти та/або освiтньої дiяльностi закладу;

- розглядає iншi питання, вiднесенi законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

6.3.2.Засiдання педагогiчної ради є правочинним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її складу. Рiшення з усiх питань приймаються бiльшiстю голосiв вiд її складу. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови педагогiчної ради є визначальним. Рiшення педагогiчної ради оформлюються протоколом засiдання, який пiдписується головою та секретарем педагогiчної ради.

6.3.3.Рiшення педагогiчної ради, прийнятi в межах її повноважень, вводяться в дiю наказами директора гімназії  та є обов’язковими до виконання всiма учасниками освiтнього процесу у закладi.

6.4.Вищим колегiальним органом громадського самоврядування гімназії є  конференцiя колективу, яка скликається не менше одного разу на рiк та формується з уповноважених представникiв усiх учасникiв освiтнього процесу (їх органiв самоврядування - за наявностi). Кожна категорiя обирає однакову кiлькiсть делегатiв – 20,  та складає вiдповiдний протокол.

Iнформацiя про час i мiсце проведення конференцiї колективу закладу  розмiщується в закладi  та оприлюднюється на офiцiйному вебсайтi закладу.

Конференцiя колективу закладу щороку заслуховує звiт директора гімназії, оцiнює його дiяльнiсть i за результатами оцiнки може iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту закладу.

Конференцiя  правочинна, якщо в її роботi бере участь не менше половини делегатiв кожної з  категорiй, що провела вiдбiр делегатiв з оформленням вiдповiдного протоколу.

Рiшення  приймається  простою бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв. Право скликати конференцiю мають делегати конференцiї, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кiлькостi, директор лiцею, засновник або уповноважений ним орган (вiддiл освiти).

6.5.Вищим органом громадського самоврядування працiвникiв гімназії є загальнi збори трудового коллективу.

Порядок та перiодичнiсть скликання (не менш як один раз на рiк), порядок прийняття рiшень, чисельнiсть, склад загальних зборiв трудового колективу, iншi питання дiяльностi, що не врегульованi законодавством, визначаються статутом i колективним договором (за наявностi) гімназії.

Збори ухвалюють рішення відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу.Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу.

6.5.1.Загальнi збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проект колективного договору;

- затверджують правила внутрiшнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельнiсть, склад i строк повноважень комiсiї з трудових спорiв;

- обирають комiсiю з трудових спорiв.

Загальнi збори трудового колективу можуть утворювати комiсiю з питань охорони працi та здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством.

6.5.2.Рiшення загальних зборiв трудового колективу пiдписуються головуючим на засiданнi та секретарем.

Рiшення загальних зборiв трудового колективу, прийнятi у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всiма працiвниками лiцею.

6.6.У закладi може бути утворено пiклувальну раду за рiшенням засновника або уповноваженого ним органу на визначений засновником строк:

6.6.1.Пiклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу, залученню фiнансових ресурсiв для забезпечення його  дiяльностi з основних напрямiв розвитку i здiйсненню контролю за їх використанням, ефективнiй взаємодiї закладу з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, громадськiстю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фiзичними особами.

6.6.2.Пiклувальна рада:

- аналiзує та оцiнює дiяльнiсть закладу i його керiвника;

- розробляє пропозицiї до стратегiї та перспективного плану розвитку закладу та аналiзує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фiнансування, що не забороненi законом;

- проводить монiторинг виконання кошторису закладу  i вносить вiдповiднi рекомендацiї та пропозицiї, що є обов’язковими для розгляду директором гімназії;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти щодо проведення позапланового iнституцiйного аудиту закладу;

- може вносити засновнику закладу освiти подання про заохочення директора закладу або притягнення його до дисциплiнарної вiдповiдальностi з пiдстав, визначених законом;

- здiйснює iншi повноваження, визначенi установчими документами закладу освiти.

6.6.3.Склад пiклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицiй органiв управлiння закладу освiти, органiв громадського самоврядування закладу освiти, депутатiв вiдповiдної мiсцевої ради.

6.6.4.До складу пiклувальної ради не можуть входити учнi та працiвники закладу  освiти, для якого вона утворюється.

6.6.5.Пiклувальна рада є колегiальним органом. Засiдання пiклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її затвердженого складу. Рiшення з усiх питань приймаються бiльшiстю голосiв вiд її затвердженого складу. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови пiклувальної ради є визначальним. Рiшення пiклувальної ради оформлюються протоколом її засiдання, який пiдписують головуючий на засiданнi та секретар.

6.6.6.Члени пiклувальної ради мають право брати участь у роботi колегiальних органiв управлiння гімназії  з правом дорадчого голосу.

6.6.7.Пiклувальна рада дiє на пiдставi положення, затвердженого засновником закладу.

6.7.У закладi може дiяти учнiвське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлiнських i соцiальних компетентностей учнiв, пов’язаних з iдеями демократiї, справедливостi, рiвностi, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

6.7.1.Учнiвське самоврядування здiйснюється учнями безпосередньо i через органи учнiвського самоврядування.

Учнi мають рiвнi права на участь в учнiвському самоврядуваннi, зокрема на участь у роботi дорадчих (консультативних iз певних питань), робочих (робочих групах тощо) та iнших органiв учнiвського самоврядування, а також вiльно обирати та бути обраними до виборних органiв учнiвського самоврядування.

6.7.2.Учнiвське самоврядування може дiяти на рiвнi класу, закладу.

Органи учнiвського самоврядування утворюються за iнiцiативою учнiв та можуть бути одноособовими, колегiальними, а також можуть мати рiзноманiтнi форми i назви.

6.7.3.Директор гімназії сприяє та створює умови для дiяльностi органiв учнiвського самоврядування.

6.7.4.Iншi учасники освiтнього процесу не повиннi перешкоджати i втручатися в дiяльнiсть органiв учнiвського самоврядування.

6.7.5. З питань захисту честi, гiдностi та/або прав учнiв закладу  керiвник учнiвського самоврядування має право на невiдкладний прийом директором гімназії, який зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керiвника учнiвського самоврядування про усунення порушень щодо честi, гiдностi чи прав учня закладу  та вжити заходiв вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнiвського самоврядування мають право, але не зобов’язанi вести протоколи чи будь-якi iншi документи щодо своєї дiяльностi.

6.7.6.Органи учнiвського самоврядування мають право:

- брати участь в обговореннi питань удосконалення освiтнього процесу, науково-дослiдної роботи, органiзацiї дозвiлля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з директором гімназії органiзацiйнi, просвiтницькi, науковi, спортивнi, оздоровчi та iншi заходи та/або iнiцiювати їх проведення перед керiвництвом закладу;

- брати участь у заходах (процесах) iз забезпечення якостi освiти вiдповiдно до процедур внутрiшньої системи забезпечення якостi освiти;

- захищати права та iнтереси учнiв, якi здобувають освiту у цьому закладi освiти;

- вносити пропозицiї та/або брати участь у розробленнi та/або обговореннi плану роботи гімназії, змiсту освiтнiх i навчальних програм;

- через своїх представникiв брати участь у засiданнях педагогiчної ради з усiх питань, що стосуються органiзацiї та реалiзацiї освiтнього процесу.

6.7.7.Дiяльнiсть органiв учнiвського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документiв закладу, правил внутрiшнього розпорядку, прав та законних iнтересiв iнших учасникiв освiтнього процесу.

6.7.8. Засади учнiвського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнiвське самоврядування закладу освiти (за наявностi), що затверджується загальними зборами уповноважених представникiв класiв.

У своїй дiяльностi органи учнiвського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрiшнього розпорядку та положенням про учнiвське самоврядування закладу освiти (за наявностi).

6.7.9.Рiшення органу учнiвського самоврядування виконується учнями на добровiльних засадах.

6.8. У гімназії може дiяти батькiвське самоврядування:

6.8.1. Батькiвське самоврядування здiйснюється батьками учнiв як безпосередньо, так i через органи батькiвського самоврядування, з метою захисту прав та iнтересiв учнiв, органiзацiї їх дозвiлля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених  Законом України «Про повну загальну середню освiту» та статутом закладу.

6.8.2.Батьки мають право утворювати рiзнi органи батькiвського самоврядування (в межах класу, закладу освiти, за iнтересами тощо).

6.8.3.Батьки можуть розглядати будь-якi питання i приймати рiшення, крiм тих, що належать до компетенцiї iнших органiв управлiння чи органiв громадського самоврядування закладу освiти.

6.8.4.Рiшення органу батькiвського самоврядування виконується батьками виключно на добровiльних засадах.

6.8.5.Рiшення органу батькiвського самоврядування з питань органiзацiї освiтнього процесу та/або дiяльностi закладу освiти можуть бути реалiзованi виключно за рiшенням керiвника закладу освiти, якщо таке рiшення не суперечить законодавству.

6.8.6.Рiшення, заходи та форми батькiвського самоврядування не повиннi призводити до надання iншим учасникам освiтнього процесу привiлеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхнi права та/або законнi iнтереси, а також не можуть бути пiдставою для прийняття управлiнських рiшень, що не вiдповiдають законодавству.

6.8.7.Органи батькiвського самоврядування мають право, але не зобов’язанi оформляти свої рiшення вiдповiдними протоколами.

6.8.8.Працiвники закладу не мають права втручатися в дiяльнiсть батькiвського самоврядування, а також збирати чи зберiгати протоколи засiдань органiв батькiвського самоврядування.

 

7.ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ ТА ФIНАСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ

 

7.1.Фiнансування Гімназії № 5  здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету шляхом надання освiтнiх субвенцiй мiсцевому бюджету, коштiв мiсцевого бюджету та iнших джерел, не заборонених законодавством вiдповiдно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню освiту», Закону України "Про освiту" та iнших нормативно-правових актiв.

Iншими джерелами фiнансування закладу можуть бути:

- доходи вiд надання платних освiтнiх та iнших послуг;

- благодiйна допомога вiдповiдно до законодавства про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї;

- гранти;

- iншi джерела фiнансування, не забороненi законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються відповідно до затвердженого кошторису.

7.2.Гімназія   може мати фiнансову автономiю в частинi використання бюджетних коштiв, що передбачає самостiйне здiйснення витрат у межах, затверджених кошторисами обсягiв, зокрема на:

- формування структури закладу  та його штатного розпису;

- оплату працi працiвникiв, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матерiальної допомоги та допомоги на оздоровлення, премiювання, iнших видiв стимулювання та вiдзначення працiвникiв;

- оплату ремонтних робiт примiщень i споруд закладу;

- оплату пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних та iнших працiвникiв;

- укладення вiдповiдно до законодавства цивiльно-правових угод (господарських договорiв) для забезпечення дiяльностi закладу.

7.3.Одержання закладом  власних надходжень не є пiдставою для зменшення обсягу його бюджетного фiнансування.

7.4.Отриманi закладом  кошти повиннi бути використанi вiдповiдно до його установчих документiв, зокрема для органiзацiї та забезпечення його дiяльностi, та не можуть бути вилученi в дохiд державного або мiсцевих бюджетiв, крiм випадкiв, передбачених законом.

7.5.Фiнансово-господарська дiяльнiсть закладу  здiйснюється на основi кошторису, що затверджується засновником або уповноваженою особою з урахуванням пропозицiй закладу.

7.6.Заклад може надавати платнi освiтнi та iншi послуги, перелiк яких затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. Директор гімназії визначає перелiк платних освiтнiх та iнших послуг, що надаються закладом, iз зазначенням часу, мiсця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартостi та особи, вiдповiдальної за їх надання.

7.7.Заклад  не може надавати (повнiстю чи частково) платнi освiтнi послуги для досягнення їх учнями результатiв навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

7.8.У закладi  пiд час освiтнього процесу, що забезпечує досягнення результатiв навчання, передбачених освiтньою програмою закладу, не можуть проводитися платнi заходи чи надаватися платнi послуги.

7.9.Учнi та їхнi батьки можуть отримувати в закладi платнi освiтнi та iншi послуги виключно на добровiльних засадах.

7.10. Штатний розпис  закладу розробляється на основi типових штатних нормативiв закладiв загальної середньої освiти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сферi освiти i науки, та затверджується директором  за погодженням iз засновником або уповноваженим ним органом.

7.11. Правовi засади володiння, користування i розпорядження майном закладу визначаються Законом України «Про освiту», Законом України «Про повну загальну середню освiту» та iншими актами законодавства.

7.12.Майно, у тому числi земельнi дiлянки закладу,  вiдповiдно до рiшення засновника може бути використане виключно для забезпечення здобуття освiти. Вiдповiдне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не можуть вчинятися будь-якi дiї, наслiдком яких може бути припинення державної (комунальної) власностi на таке майно.

7.13. Гімназія № 5, комунальний заклад базової  середньої освiти,  не може бути приватизований або в будь-який iнший спосiб переданий у приватну власнiсть.

 

  1. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

 

8.1. Гімназія № 5  може здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво у сферi загальної середньої освiти вiдповiдно до  Закону України «Про повну загальну середню освiту», Закону України «Про освiту», має право укладати угоди про спiвробiтництво, встановлювати прямi зв’язки з закладами освiти iнших держав, мiжнародними органiзацiями.

8.2.Мiжнародна академiчна мобiльнiсть учнiв та педагогiчних працiвникiв реалiзується шляхом їх участi у програмах двостороннього та багатостороннього мiжнародного обмiну учнiв та/або педагогiчних працiвникiв.

8.3.За педагогiчними працiвниками закладу, якi беруть участь у програмах мiжнародного обмiну, зберiгається мiсце роботи  без збереження заробiтної плати. На час тимчасової вiдсутностi педагогiчного працiвника на вiдповiдну посаду може бути призначена iнша особа за строковим трудовим договором вiдповiдно до законодавства.

 

  1. УТВОРЕННЯ, РЕОРГАНIЗАЦIЯ, ЛIКВIДАЦIЯ ТА ПЕРЕПРОФIЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

9.1.Рiшення про утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю чи перепрофiлювання (змiну типу) закладу приймає його засновник.

9.2. У разi реорганiзацiї чи лiквiдацiї закладу засновник зобов’язаний забезпечити учням можливiсть продовжити здобуття базової загальної середньої освiти на вiдповiдному рiвнi освiти.

9.3.Заклад може бути переданий засновником у комунальну чи державну власнiсть вiдповiдно до законодавства.

 

 

 

 


Останнє опубліковане

06.06.2024
Спартакіада

Міська спартакіада поєднала два надзвичайно важливих аспекти - туризм і краєзнавство. Це був захоплюючий захід, де учасники не лише випробували свої сили у спортивних змаганнях, але й поглибили свої знання про свій край, відкриваючи нові місця та вивчаючи історію рідного краю. Вітаємо Максима Яцківа з перемогою у конкурсі " Орієнтування на місцевості". Дякуємо Просецькій О.Я., Заяцю В.В. та Загоруйку М.А. за підготовку команди. Дякуємо батькам 8-Б класу, які підтримували, допомагали. Ваша підтримка була невимірною, і без вас наш успіх був би неможливим. Ваша підтримка та енергія завжди надихали нас до досягнень.

06.06.2024
Четвертий день у літній школі

Четвертий день у нашій "Літній школі "пройшов насичено та цікаво! Почали ранок з енергійної зарядки, щоб підготувати наше тіло та розум до нових пригод✨. Потім наші серця наповнились радістю та теплими словами під час привітання з днем народження однієї з наших гарних дівчаток????????. Ще ми поглиблювали наші знання англійської мови на цікавих заняттях. І, звісно ж, не забували про наших захисників - писали листи воїнам, висловлюючи їм свою підтримку та вдячність. Ще один насичений день у нашій " Літній школі" , який залишиться в наших серцях назавжди!????

05.06.2024
Олімпіада геніїв України

Колектив гімназії вітає Сороку Олексія, учня 8-А класу з отриманням заслуженої нагороди-Диплома за визначні досягнення у підготовці проєкту на тему «Чому міліє Світязь?» у Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine)-2024, категорія «Креативне письмо» Бажаємо Олексію успішного подальшого життєвого шляху, нехай все виходить і будь-яка висока мета обов’язково буде досягнута!

05.06.2024
Третій день у літній школі

Третій день у нашій " Літній школі " був насиченим та цікавим! ????Ранкова естафета прокинула в наших учнів справжній дух змагання, зарядивши енергією на весь день. Пізніше ми влаштували захоплюючі ігри на свіжому повітрі: від командних змагань до активних ігор з м'ячем⚽️. Ще у нас були заняття з англійської. Під керівництвом наших відмінних вчителів ми не лише вдосконалювали свої мовні навички, а й вивчали мову через ігри, рольові ситуації та цікаві завдання. Кожен з нас відчував себе актором або героєм власної історії, що допомагало нам краще засвоювати матеріал. Заняття пройшли легко та весело, залишаючи за собою бажання вчитися ще більше.???? Ще наші дітки занурилися у світ веселих ігор. Серед них була гра " Крокодил". Сміх, радість та веселощі наповнили повітря, коли маленькі учасники весело намагалися передати слова без використання мови, лише за допомогою жестів та міміки. Третій день " Літньої школи" пролетів неймовірно швидко, наповнений сміхом, радістю та новими друзями.????

04.06.2024
Допомога ЗСУ

Під час акції «Допомога ЗСУ», яка відбулася 31.05.2024 в Гімназії №5 під час урочистостей з нагоди Останнього дзвоника було зібрано 11 тисяч гривень. Кошти передано: ГО "Фундація розвитку та стратегічних змін" - 4500 грн. Волонтерській організації під керівництвом Надія Липчук - 4500 грн. Та 2000 гривень на лікування важкопораненого захисника Мотовіліна Михайла. Щира вдячність колективу Гімназії №5, учням, батькам, гостям за підтримку наших ЗАХИСНИКІВ. Перемоги Україні! Все буде Україна!