Структура та органи управління закладомГімназія №2 Червоноградської міської ради Львівської області - заклад освіти, що забезпечує здобуття базової середньої освіти на таких рівнях:

- початкова освіта - І рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти;

- базова середня освіта - ІІ рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. 

На рівнях початкової освіти, базової середньої освіти освіта може здобуватися за очною, дистанційною, ектернатною, сімейною (домашньою) формами, формою педагогічного патронажу.

Зарахування учнів до  Гімназії №2 забезпечується шляхом зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу у порядку, визначеному законодавством.

У порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

- проживають на території обслуговування Гімназії №2;

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

- батьки яких є працівниками цього закладу освіти.

Вiдрахування та переведення учнiв до комунальних закладiв освiти здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

За Гімназією № 3 закріплюється територiя обслуговування.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управлiння  гімназією та контроль  здiйснюють:

- засновник, уповноважений засновником орган ( вiддiл освiти), права та обов’язки яких визначаються Законами України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», iншими актами законодавства;

- директор гімназії;

- педагогiчна рада;

-вищий колегіальний орган громадського самоврядування гімназії конференція.

Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні  у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

Безпосереднє управлiння гімназією здiйснює директор гімназії, особа яка є громадянином України, вiльно володiє державною мовою, має вищу освiту ступеня не нижче магiстра (спецiалiста), стаж педагогiчної та/або науково-педагогiчної роботи не менше трьох рокiв, органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професiйних обов’язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

Директор гімназії  має право:

- дiяти вiд iменi закладу без довiреностi та представляти заклад у вiдносинах з iншими особами;

- пiдписувати документи з питань освiтньої, фiнансово-господарської та iншої дiяльностi закладу;

- приймати рiшення щодо дiяльностi закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числi розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на iншу посаду та звiльняти з посади працiвникiв закладу освiти, визначати їхнi посадовi обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а також вирiшувати iншi питання, пов’язанi з трудовими вiдносинами, вiдповiдно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- iнiцiювати перед засновником або уповноваженим ним органом (відділом освіти) питання щодо створення або лiквiдацiї структурних пiдроздiлiв;

- видавати вiдповiдно до своєї компетенцiї накази i контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фiзичними та/або юридичними особами вiдповiдно до своєї компетенцiї;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти iз заявою щодо проведення позапланового iнституцiйного аудиту, зовнiшнього монiторингу якостi освiти та/або громадської акредитацiї закладу;

- приймати рiшення з iнших питань дiяльностi закладу освiти.

Директор гімназії зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про повну загальну середню освiту», Закон України "Про освiту" та iншi акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працiвниками закладу, зокрема в частинi органiзацiї освiтнього процесу державною мовою;

- планувати та органiзовувати дiяльнiсть гімназії;

- розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

- надавати щороку засновнику пропозицiї щодо обсягу коштiв, необхiдних для пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

- органiзовувати фiнансово-господарську дiяльнiсть закладу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегiї розвитку гімназії;

- затверджувати правила внутрiшнього розпорядку гімназії;

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв гімназії;

- органiзовувати освiтнiй процес та видачу документiв про освiту;

- затверджувати освiтню (освiтнi) програму (програми) гімназії;

- створювати умови для реалiзацiї прав та обов’язкiв усiх учасникiв освiтнього процесу, в тому числi реалiзацiї академiчних свобод педагогiчних працiвникiв, iндивiдуальної освiтньої траєкторiї та/або iндивiдуальної програми розвитку учнiв, формування у разi потреби iндивiдуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти в гімназії, забезпечити її створення та функцiонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та монiторинг виконання iндивiдуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогiчними працiвниками та учнями (учнем) освiтньої програми, iндивiдуальної програми розвитку, iндивiдуального навчального плану;

- забезпечувати здiйснення контролю за досягненням учнями результатiв навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освiти, iндивiдуальною програмою розвитку, iндивiдуальним навчальним планом;

- створювати необхiднi умови для здобуття освiти особами з особливими освiтнiми потребами;

- сприяти проходженню атестацiї та сертифiкацiї педагогiчними працiвниками;

- створювати умови для здiйснення дiєвого та вiдкритого громадського нагляду (контролю) за дiяльнiстю закладу;

- сприяти та створювати умови для дiяльностi органiв громадського самоврядування в закладi;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнiв та працiвникiв закладу;

- створювати в закладi  безпечне освiтнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони працi, вимог технiки безпеки;

- органiзовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнiв вiдповiдно до законодавства;

- забезпечувати вiдкритiсть i прозорiсть дiяльностi закладу, зокрема шляхом оприлюднення публiчної iнформацiї вiдповiдно до вимог законiв України "Про освiту""Про доступ до публiчної iнформацiї""Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв" та iнших законiв України;

- здiйснювати зарахування, переведення, вiдрахування учнiв, а також їх заохочення (вiдзначення) та притягнення до вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог законодавства;

- органiзовувати документообiг  та звiтнiсть вiдповiдно до законодавства;

- звiтувати щороку на конференцiї колективу про свою роботу та виконання стратегiї розвитку закладу;

- виконувати iншi обов’язки, покладенi на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор закладу зобов’язаний протягом першого року пiсля призначення на посаду пройти курс пiдвищення квалiфiкацiї з управлiнської дiяльностi обсягом не менше 90 навчальних годин.

Директор гімназії має права та обов’язки педагогiчного працiвника, визначенi Законом України "Про освiту", та несе вiдповiдальнiсть за виконання обов’язкiв, визначених законодавством, установчими документами закладу освiти i строковим трудовим договором.

Педагогiчна рада є основним постiйно дiючим колегiальним органом управлiння закладу.

Повноваження педагогiчної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освiту», статутом закладу. Педагогiчна рада утворюється за наявностi не менше трьох педагогiчних працiвникiв. Усi педагогiчнi працiвники зобов’язанi брати участь у засiданнях педагогiчної ради. Головою педагогiчної ради є директор гімназії:

Педагогiчна рада:

- схвалює стратегiю розвитку закладу  та рiчний план роботи;

- схвалює освiтню (освiтнi) програму (програми), змiни до неї (них) та оцiнює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрiшнього розпорядку, положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти;

- приймає рiшення щодо вдосконалення i методичного забезпечення освiтнього процесу;

- приймає рiшення щодо переведення учнiв на наступний рiк навчання, їх вiдрахування, притягнення до вiдповiдальностi за невиконання обов’язкiв, а також щодо вiдзначення, морального та матерiального заохочення учнiв та iнших учасникiв освiтнього процесу;

- розглядає питання пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, професiйної майстерностi, визначає заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, формує та затверджує рiчний план пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

- приймає рiшення щодо визнання результатiв пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчного працiвника, отриманих ним поза закладами освiти, що мають лiцензiю на пiдвищення квалiфiкацiї або провадять освiтню дiяльнiсть за акредитованою освiтньою програмою;

- приймає рiшення щодо впровадження в освiтнiй процес педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiдницькiй, експериментальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi, спiвпрацi з iншими закладами освiти, науковими установами, фiзичними та юридичними особами, якi сприяють розвитку освiти;

- може iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту, громадської акредитацiї, зовнiшнього монiторингу якостi освiти та/або освiтньої дiяльностi закладу;

- розглядає iншi питання, вiднесенi законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

Засiдання педагогiчної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її складу. Рiшення з усiх питань приймаються бiльшiстю голосiв вiд її складу. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови педагогiчної ради є визначальним. Рiшення педагогiчної ради оформлюються протоколом засiдання, який пiдписується головою та секретарем педагогiчної ради.

Рiшення педагогiчної ради, прийнятi в межах її повноважень, вводяться в дiю наказами директора гімназії  та є обов’язковими до виконання всiма учасниками освiтнього процесу у закладi.

Вищим колегiальним органом громадського самоврядування гімназії є  конференцiя колективу, яка скликається не менше одного разу на рiк та формується з уповноважених представникiв усiх учасникiв освiтнього процесу (їх органiв самоврядування - за наявностi). Кожна категорiя обирає однакову кiлькiсть делегатiв – 20,  та складає вiдповiдний протокол.

Iнформацiя про час i мiсце проведення конференцiї колективу закладу  розмiщується в закладi  та оприлюднюється на офiцiйному вебсайтi закладу.

Конференцiя колективу закладу щороку заслуховує звiт директора гімназії, оцiнює його дiяльнiсть i за результатами оцiнки може iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту закладу.

Конференцiя  правочинна, якщо в її роботi бере участь не менше половини делегатiв кожної з  категорiй, що провела вiдбiр делегатiв з оформленням вiдповiдного протоколу.

Рiшення  приймається  простою бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв. Право скликати конференцiю мають делегати конференцiї, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кiлькостi, директор гімназії, засновник або уповноважений ним орган (вiддiл освiти).

Вищим органом громадського самоврядування працiвникiв гімназії є загальнi збори трудового коллективу.

Порядок та перiодичнiсть скликання (не менш як один раз на рiк), порядок прийняття рiшень, чисельнiсть, склад загальних зборiв трудового колективу, iншi питання дiяльностi, що не врегульованi законодавством, визначаються статутом i колективним договором (за наявностi) гімназії.

Збори ухвалюють рішення відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу.Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу.

Загальнi збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проект колективного договору;

- затверджують правила внутрiшнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельнiсть, склад i строк повноважень комiсiї з трудових спорiв;

- обирають комiсiю з трудових спорiв.

Загальнi збори трудового колективу можуть утворювати комiсiю з питань охорони працi та здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством.

Рiшення загальних зборiв трудового колективу пiдписуються головуючим на засiданнi та секретарем.

Рiшення загальних зборiв трудового колективу, прийнятi у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всiма працiвниками гімназії.

У закладi може бути утворено пiклувальну раду за рiшенням засновника або уповноваженого ним органу на визначений засновником строк:

Пiклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу, залученню фiнансових ресурсiв для забезпечення його  дiяльностi з основних напрямiв розвитку i здiйсненню контролю за їх використанням, ефективнiй взаємодiї закладу з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, громадськiстю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фiзичними особами.

Пiклувальна рада:

- аналiзує та оцiнює дiяльнiсть закладу i його керiвника;

- розробляє пропозицiї до стратегiї та перспективного плану розвитку закладу та аналiзує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фiнансування, що не забороненi законом;

- проводить монiторинг виконання кошторису закладу  i вносить вiдповiднi рекомендацiї та пропозицiї, що є обов’язковими для розгляду директором гімназії;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти щодо проведення позапланового iнституцiйного аудиту закладу;

- може вносити засновнику закладу освiти подання про заохочення директора закладу або притягнення його до дисциплiнарної вiдповiдальностi з пiдстав, визначених законом;

- здiйснює iншi повноваження, визначенi установчими документами закладу освiти.

Склад пiклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицiй органiв управлiння закладу освiти, органiв громадського самоврядування закладу освiти, депутатiв вiдповiдної мiсцевої ради.

До складу пiклувальної ради не можуть входити учнi та працiвники закладу  освiти, для якого вона утворюється.

Пiклувальна рада є колегiальним органом. Засiдання пiклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її затвердженого складу. Рiшення з усiх питань приймаються бiльшiстю голосiв вiд її затвердженого складу. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови пiклувальної ради є визначальним. Рiшення пiклувальної ради оформлюються протоколом її засiдання, який пiдписують головуючий на засiданнi та секретар.

Члени пiклувальної ради мають право брати участь у роботi колегiальних органiв управлiння гімназії  з правом дорадчого голосу.

Пiклувальна рада дiє на пiдставi положення, затвердженого засновником закладу.

У закладi може дiяти учнiвське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлiнських i соцiальних компетентностей учнiв, пов’язаних з iдеями демократiї, справедливостi, рiвностi, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Учнiвське самоврядування здiйснюється учнями безпосередньо i через органи учнiвського самоврядування.

Учнi мають рiвнi права на участь в учнiвському самоврядуваннi, зокрема на участь у роботi дорадчих (консультативних iз певних питань), робочих (робочих групах тощо) та iнших органiв учнiвського самоврядування, а також вiльно обирати та бути обраними до виборних органiв учнiвського самоврядування.

Учнiвське самоврядування може дiяти на рiвнi класу, закладу.

Органи учнiвського самоврядування утворюються за iнiцiативою учнiв та можуть бути одноособовими, колегiальними, а також можуть мати рiзноманiтнi форми i назви.

Директор гімназії сприяє та створює умови для дiяльностi органiв учнiвського самоврядування.

Iншi учасники освiтнього процесу не повиннi перешкоджати i втручатися в дiяльнiсть органiв учнiвського самоврядування.

 З питань захисту честi, гiдностi та/або прав учнiв закладу  керiвник учнiвського самоврядування має право на невiдкладний прийом директором гімназії, який зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керiвника учнiвського самоврядування про усунення порушень щодо честi, гiдностi чи прав учня закладу  та вжити заходiв вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнiвського самоврядування мають право, але не зобов’язанi вести протоколи чи будь-якi iншi документи щодо своєї дiяльностi.

Органи учнiвського самоврядування мають право:

- брати участь в обговореннi питань удосконалення освiтнього процесу, науково-дослiдної роботи, органiзацiї дозвiлля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з директором гімназії органiзацiйнi, просвiтницькi, науковi, спортивнi, оздоровчi та iншi заходи та/або iнiцiювати їх проведення перед керiвництвом закладу;

- брати участь у заходах (процесах) iз забезпечення якостi освiти вiдповiдно до процедур внутрiшньої системи забезпечення якостi освiти;

- захищати права та iнтереси учнiв, якi здобувають освiту у цьому закладi освiти;

- вносити пропозицiї та/або брати участь у розробленнi та/або обговореннi плану роботи гімназії, змiсту освiтнiх i навчальних програм;

- через своїх представникiв брати участь у засiданнях педагогiчної ради з усiх питань, що стосуються органiзацiї та реалiзацiї освiтнього процесу.

Дiяльнiсть органiв учнiвського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документiв закладу, правил внутрiшнього розпорядку, прав та законних iнтересiв iнших учасникiв освiтнього процесу.

 Засади учнiвського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнiвське самоврядування закладу освiти (за наявностi), що затверджується загальними зборами уповноважених представникiв класiв.

У своїй дiяльностi органи учнiвського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрiшнього розпорядку та положенням про учнiвське самоврядування закладу освiти (за наявностi).

Рiшення органу учнiвського самоврядування виконується учнями на добровiльних засадах.

 У гімназії може дiяти батькiвське самоврядування:

Батькiвське самоврядування здiйснюється батьками учнiв як безпосередньо, так i через органи батькiвського самоврядування, з метою захисту прав та iнтересiв учнiв, органiзацiї їх дозвiлля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених  Законом України «Про повну загальну середню освiту» та статутом закладу.

Батьки мають право утворювати рiзнi органи батькiвського самоврядування (в межах класу, закладу освiти, за iнтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-якi питання i приймати рiшення, крiм тих, що належать до компетенцiї iнших органiв управлiння чи органiв громадського самоврядування закладу освiти.

Рiшення органу батькiвського самоврядування виконується батьками виключно на добровiльних засадах.

Рiшення органу батькiвського самоврядування з питань органiзацiї освiтнього процесу та/або дiяльностi закладу освiти можуть бути реалiзованi виключно за рiшенням керiвника закладу освiти, якщо таке рiшення не суперечить законодавству.

Рiшення, заходи та форми батькiвського самоврядування не повиннi призводити до надання iншим учасникам освiтнього процесу привiлеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхнi права та/або законнi iнтереси, а також не можуть бути пiдставою для прийняття управлiнських рiшень, що не вiдповiдають законодавству.

Органи батькiвського самоврядування мають право, але не зобов’язанi оформляти свої рiшення вiдповiдними протоколами.

Працiвники закладу не мають права втручатися в дiяльнiсть батькiвського самоврядування, а також збирати чи зберiгати протоколи засiдань органiв батькiвського самоврядування.

Структура ЧЗШ №2


Останнє опубліковане

28.09.2023
Для підтримки ЗСУ

Напередодні Дня Захисників і Захисниць ми об'єднали творчі таланти школярів та кулінарні здібності батьків для підтримки ЗСУ.

25.09.2023
Талановиті діти біля талановитих майстрів!

Сьогодні учні 5-А класу разом із Orysia Ihnatiuk відвідали перший день IV благодійного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «При майстрах якось легше. Вони - як Атланти…»

21.09.2023
Діти України за мир

У Міжнародний день миру в 2-А класі (керівник Куровець Сніжана Валеріївна) була проведена виховна година "Діти України за мир"

20.09.2023
Форум лідерів Львівщини

Сьогодні наш педагог-організатор Юлія Кулявець мала дуже важливу місію, супроводжувати відповідальних, ініціативних, різних лідерів українського самоврядування, зокрема Гімназії №2, міста Червоноград на регіональний форум лідерів Львівщини "ВІР".

18.09.2023
Хай небо буде мирним, а Україна чистою!

Напередодні Всесвітнього дня прибирання учні 5-а та 8 -б класу Гімназії 2 за ініціативи класних керівників Марії Білоус та Орести Ігнатюк долучилися до акції "Зробимо Україну чистою "Let's do it Ukraine" .