Статут1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.Станція юних техніків (далі СЮТ) - позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час. 1.2. СЮТ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказом МОН, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і даним Статутом. 1.3. Засновник -- Червоноградська міська рада. Засновник забезпечує СЮТ приміщенням, фінансуванням, матеріально-технічною базою, здійснює контроль за його роботою. 1.4. Головна мета закладу — навчання і виховання дітей і підлітків у позаурочний час, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. 1.5. Основні завдання: - створення умов для здійснення позашкільного навчання і виховання дітей і підлітків; - забезпечення національного змісту позашкільної освіти і виховання; - реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти; - постійний пошук та реалізація ефективних форм і методів позашкільної діяльності; - розвиток індивідуальних здібностей дітей і підлітків; - запровадження відповідних ініціатив, новацій у навчально-виховному процесі ; - задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу у професійній орієнтації та самовизначенні; - організація змістовного дозвілля дітей. 1.6. СЮТ надає усім дітям однакові можливості для їх творчого розвитку, є широкодоступною установою. 1.7. СЮТ є юридичною особою, для реєстрації статуту, має штамп і печатку зі своїм найменуванням. 1.8. Мова навчання і виховання СЮТ визначається Конституцією України і відповідним Законом України. 1.9. СЮТ несе відповідальність перед особою, державою та суспільством за реалізацію державної політики в питанні позашкільного навчання і виховання, збереження життя і здоров'я дітей і підлітків під час навчально-виховного процесу. 1.10.Юридична адреса СЮТ: 80100 Україна, Львівська область, місто Червоноград, вул. Шептицького 17. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 2.1.СЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та спортивно-технічну роботу. 2.2 СЮТ може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами. 2.3.На основі інтересів, запитів і нахилів дітей і підлітків, потреб школи, сім'ї, суспільства визначає разом із засновником напрями своєї діяльності, розробляє програми їх реалізації. Напрями діяльності позашкільного навчального закладу: - науково-технічна творчість; - спортивно-технічне моделювання; - декоративно-ужиткове мистецтво; - прикладний напрям. 2.4. СЮТ має право формувати власні господарські структури, яким надаються права юридичної особи (підприємства, спільні підприємства тощо). 2.5.Спільно з підприємствами, які зацікавлені у національному відродженні, має право (за рішенням міської ради) формувати дитячі фонди, які сприятимуть розвитку дитячої творчості і не підлягатимуть оподаткуванню. 2.6.Самостійно вирішує питання щодо структури установи в межах фонду заробітної плати. 2.7.Співпрацює зі школами, іншими навчально-виховними закладами, установами, дитячими та молодіжними організаціями. У питаннях співпраці зі школами: - організовує спільно з відділом освіти різноманітні міські масові заходи, свята, змагання, фестивалі, конкурси, огляди учнівської технічної творчості; - бере участь у нарадах, семінарах директорів шкіл, їх заступників, інших педагогічних працівників з питань позаурочної та позашкільної роботи. У питаннях співпраці з дитячими громадськими організаціями: - сприяє їх створенню, надає допомогу в їх роботі; - виділяє на договірних умовах приміщення закладу, матеріально-технічну базу; - може бути базою для роботи дитячих організацій. 2.8. Установа працює за річним планом роботи, погодженим із засновником. Навчально-виховна робота 2.9. Навчальний рік у Станції юних техніків починається, як правило, 1 вересня і закінчується 31 травня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання Станції юних техніків. У канікулярні, вихідні та святкові дні СЮТ може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу. 2.10.Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади. 2.11.Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності позашкільного навчального закладу навчання проводиться від одного місяця до кількох років. 2.12.Експерементальні навчальні плани складаються СЮТ з урахуванням типового навчального плану. 2.13.Індивідуальне навчання у Станції юних техніків проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН. 2.14. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів та інших творчих об'єднань у Станції юних техніків становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більше як 25 гуртківців. Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я. Група-це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання одного профілю. Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності. Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-/ відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського. 2.15. Прийом до позашкільного навчального закладу здійснюється протягом навчального року (в мірі закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються СЮТ. Прийом вихованців, учнів і слухачів до СЮТ для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється, як правило, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. СЮТ зараховує, вихованців, учнів і слухачів віком від 6 до 19 років. 2.16. Станція юних техніків здійснює навчально-виховний процес диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, курси, семінар, читання, вікторина, змагання, навчально-тренувальні заняття, похід, екскурсія, практична робота в лабораторіях, майстернях, на природі, а також з використанням інших форм. 2.17.Забезпечує тривалість занять (уроків) відповідно до навчальних планів і програм з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій, вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; старшого віку - 45 хвилин. Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи Станції юних техніків. 2.18.Гуртки, групи та інші творчі об'єднання, установи класифікуються за трьома рівнями: початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності; основний рівень — творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння та навички, задовільняють потреби у професійній орієнтації; вищий рівень — творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів. Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма. 2.19.СЮТ маючи висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, з дозволу відділу освіти може організовувати на своїй базі виробничу практику учнів, виконання замовлень підприємств, організацій на виготовлення продукції за умови дотримання правил охорони праці і техніки безпеки. 2.20. Станція юних техніків може відкривати гуртки, групи та інші творчі об'єднання на базі шкіл, інших навчально-виховних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами, а також платні гуртки. 2.21. Випускникам СЮТ, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 2.22.СЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах. 2.23.СЮТ проводить різноманітну організаційно-масову роботу з дітьми та підлітками, в першу чергу з гуртківцями своєї установи, а також відповідно до наказу відділу освіти і спільно з ним різноманітні міські заходи з учнями шкіл міста: свята, змагання, фестивалі, конкурси, виставки, огляди технічної творчості. 2.24. СЮТ є організатором доброчинних заходів, створює необхідні умови для відпочинку та розваг дітей та юнацтва. 2.25.СЮТ пропагує досягнення своїх гуртків, груп, об'єднань, використовуючи для цього можливі канали (пресу, радіо, телебачення) . Інформаційно-методична робота 2.26.СЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань. 2.27. У СЮТ можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. Методичні об'єднання створюються у СЮТ для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. Відділи створюються у СЮТ за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів. Відділення створюються у СЮТ за видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти. 2.28.Станція юних техніків може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами. 2.29.СЮТ згідно з рішеннями відділу освіти на підставі відповідних угод може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.1.Учасниками навчально-виховного процесу Станції юних техніків можуть бути: - вихованці, учні та слухачі; - директор, методисти установи; - педагогічні працівники, спеціалісти , залучені до навчально-виховного процесу; - батьки або особи, які їх заміняють; - представники підприємств, установ та організацій, які беруть учать у навчально-виховному процесі. 3.2. Вихованці, учні та слухачі СЮТ мають гарантоване державою право на: - здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; - добровільний вибір виду діяльності; - навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях; - безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, базою установи; - участь в різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах; - представлення в органах громадського самоврядування у станови ; - вільне вираження поглядів, переконань; - захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 3.3. Вихованці, учні та слухачі Станції юних техніків зобов'язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; - підвищувати загальний культурний рівень; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; - дотримуватись морально-етичних норм; - бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна; - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку установи. 3.4. Педагогічні працівники СЮТ мають право на: - внесення керівництву Станції юних техніків та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у СЮТ; - вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; - участь у роботі методичних об1єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування установи в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; - проведення в установленому порядку дослідно-експерементальної, пошукової роботи; - вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами; - захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; - соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань; - об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 3.5. Педагогічні працівники Станції юних техніків зобов'язані: - виконувати навчальні плани і програми; - надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів; - сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я; - визначати мету та конкретні завдання, вибирати адекватні засоби їх реалізації; - здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку СЮТ, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; - дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; - виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі; - берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; - виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України; - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; - вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків ( журнали, плани роботи тощо); - виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - дотримуватися вимог Статуту СЮТ, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки; - брати участь у роботі педагогічної ради Станції юних техніків; - виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів державного управління, до сфери яких належить СЮТ. 3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань СЮТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівництвом. 3.7.Обсяг педагогічного навантаження в Станції юних техніків визначається директором СЮТ згідно із законодавством і затверджується відділом освіти. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів СЮТ протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю. 3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством. 3.9. Педагогічні працівники Станції юних техніків підлягають атестації, як правило, 1 раз на 5 років відповідно до порядку, встановленого МОН. 3.10. Батьки вихованців, учнів та слухачів та особи, які їх замінюють мають право: - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування СЮТ; - звертатися до органів управління освітою, директора СЮТ та органів громадського самоврядування Станції юних техніків з питань навчання та виховання дітей; - приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази СЮТ; - захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Станції юних техніків у відповідних державних, судових органах. 4. УПРАВЛІННЯ СТАНЦІЄЮ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 4.1.Керівництво Станцією юних техніків здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН. 4.2. Керівники гуртків та інші працівники СЮТ призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства. 4.3. Директор Станції юних техніків: - здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір, розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; - організовує навчально-виховний процес; - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів; - створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; - забезпечує дотримання вимог щодо охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами установи; - організовує виконання кошторису доходів та видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства; - встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства; - представляє установу в усіх підприємствах, організаціях і відповідає перед засновником (Власником) за результатами діяльності закладу; - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі; - забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; - застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Станції юних техніків; - затверджує посадові обов'язки працівників СЮТ. 4.4. Директор СЮТ є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Станцією юних техніків. 4.5. Педагогічна рада Станції юних техніків: - розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; - розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчально-виховного закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань; - визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; - створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи; - порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 4.6.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб СЮТ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік. 4.7. Органом громадського самоврядування Станції юних техніків є загальні збори (конференція) колективу. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: - працівників СЮТ - зборами трудового колективу; - гуртківців старшого віку - зборами в гуртках; - батьків, представників громадськості - батьківськими зборами в гуртках. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників Станції юних техніків- 4,гуртківців- 4, батьків і представників громадськості- 4. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради СЮТ, учасники зборів (делегати конференції) якщо за це висловились не менше третини із загальної кількості, директор СЮТ, засновник. Загальні збори (конференція) : обирають раду Станції юних техніків, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень; заслуховують звіт директора, голови ради СЮТ про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням; затверджують основні напрями вдосконалення діяльності Станції юних техніків, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу; приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради СЮТ, у разі коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді. 4.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада Станції юних техніків. 4.9. Метою діяльності ради є: - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Станцією юних техніків; - розширення колегіальних форм управління СЮТ; - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного пронесу. 4.10. Основними завданнями ради є: - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку Станції юних техніків та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; - формування виховного середовища; - створення належного психологічного клімату в СЮТ; - сприяння духовному, фізичному розвитку гуртківців(вихованців) та набуття ними соціального досвіду; - сприяння організації дозвілля та оздоровлення гуртківців (вихованців), 4.11. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, гуртківців, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна їх чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Станції юних техніків. 4.12. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше двох разів на навчальний рік. 4.13.Очолює раду Станції юних техніків голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 4.14.Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора позашкільного навчального закладу, власника(засновника), а також членами ради. 4.15. Рада Станції юних техніків: - організовує виконання рішень загальних зборів (конференції); - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи СЮТ та здійснює контроль за його виконанням; - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту СЮТ; - затверджує режим роботи СЮТ; - сприяє формуванню мережі, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про установлення посадових окладів керівникам гуртків; - виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо); - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; - розглядає питання родинного виховання. 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 5.1.Фінансово-господарська діяльність СЮТ проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту. 5.2.Фінансування Станції юних техніків здійснюється за рахунок коштів бюджету. Фінансування може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 5.3. Додатковими джерелами формування коштів СЮТ є: - кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки; - кошти гуманітарної допомоги; -кошти, одержані від підприємств, установ і організацій за виконання робіт СЮТ; - дотації органів державної та місцевої влади; - доходи від утворення господарських структур (МП, студій, центрів тощо). - добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян; - кредити банків; - інші надходження. Кошти, отримані Станцією юних техніків з додаткових джерел фінансування, використовуються для проведення діяльності, передбаченої даним Статутом. Бюджетні та залучені кошти не підлягають вилученню, якщо вони не використані у поточному фінансовому році. 5.4. СЮТ у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право: - самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до даного Статуту; - користуватися безплатно земельними ділянками, на яких розташований заклад; - користуватися кредитами; - надавати в оренду приміщення, обладнання, інвентар тощо, залучати кошти для зміцнення матеріально-технічної бази СЮТ; - володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та даного Статуту; - розвивати власну матеріальну базу тощо; - виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Станції юних техніків. 5.5. Бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти. 5.6. Матеріально-технічна база СЮТ включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в користуванні закладу. 5.7. Відповідно до чинного законодавства СЮТ безкоштовно користується земельними ділянками, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони. 5.8. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи СЮТ надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 5.9. Майно Станції юних техніків може вилучатися засновником (власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 5.10. Збитки, заподіяні СЮТ в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 6. ДІЯЛЬНІСТЬ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 6.1. СЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах. 6.2.Станція юних техніків має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку. 6.3. На основі укладання угод має право проводити обмін учнівськими колективами спільні заходи. 7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 7.1. Державний контроль за діяльністю СЮТ здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласне управління освітою, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. 7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Станції юних техніків є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН. 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію СЮТ приймає засновник. Реорганізація СЮТ відбувається шляхом злиття, приєднання,поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять уповноваження щодо управління СЮТ. 8.2. У випадку реорганізації права та зобов'язання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених СЮТ. 8.3. Ліквідація та/або реорганізація СЮТ здійснюється згідно з чинним законодавством. 8.4. При реорганізації чи ліквідації СЮТ працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.