Статут 

                                                                      Затверджено   рішенням

                                                                      Червоноградської міської ради

                                                                       Львівської області

                                                                        № ____ від __________

                                         

 

 

 

 

                                    СТАТУТ

Будинку дитячої та юнацької творчості м.Соснівки  Червоноградської міської ради Львівської області

 

                                       (нова редакція)

 

                                                  Ідентифікаційний код: 22404123

 

                                                            м.Червоноград  

           2021 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Повна назва позашкільного навчального закладу - Будинку дитячої та юнацької творчості м.Соснівки Червоноградської міської ради Львівської області.
 • Скорочена назва - БДЮТС .

Місце знаходження Будинку дитячої та юнацької творчості м.Соснівки  Червоноградської міської ради Львівської області:  80193, Львівська обл., місто Соснівка, вулиця Галицька, будинок 3 а, Ідентифікаційний код: 22404123,

Email: bdyuts@gmail.com

 • Позашкільний навчальний заклад Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки Червоноградської міської ради Львівської області є комунальним закладом позашкільної освіти.
 • Засновником (власником) Будинку дитячої та юнацької творчості м.Соснівки  Червоноградської міської ради Львівської області є Червоноградська міська рада Львівської області (надалі Засновник ).
 • БДЮТС - юридична особа з дня включення його до єдиного реєстру; може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок у відділені Державного казначейства, печатку, штамп та ідентифікаційний код.
 • Головною метою діяльності БДЮТС є реалізація права громадян на здобуття позашкільної освіти та організація дозвілля дітей та молоді у позаурочний час.
 • Головними завданнями БДЮТС  є:
 • забезпечення реалізації прав громадян на здобуття освіти у позаурочний та позакласний час;
 • виховання громадян України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання у дітей та підлітків поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості здобувачів позашкільної освіти, їх здібностей й обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права здобувачів позашкільної освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя здобувачів позашкільної освіти, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та підлітків;
 • створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді;
 • здійснення освітньої, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
  • БДЮТС в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, іншими нормативними актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, а також власним Статутом.
  • БДЮТС  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  • БДЮТС несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • надання позашкільної освіти;
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державної політики в галузі позашкільної освіти, виконання навчальних планів та програм, якісне навчання та виховання здобувачів позашкільної освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової, культурно-масової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • Мова навчання у БДЮТС  – українська .
  • БДЮТС  має право:
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із відділом освіти, відділом молоді та спорту.
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, адаптовані програми діяльності гуртків, творчих об’єднань;
 • спільно з іншими освітніми закладами, вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • залучати до роботи у творчих об’єднаннях батьків, представників громадських та благодійних організацій;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб, благодійних організацій;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження від надання платних послуг у порядку, визначеному чинним законодавством;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу філій, спортивно-оздоровчих і культурно-масових підрозділів у межах затвердженого кошторису;
 • надавати громадянам платні послуги на договірній основі згідно з чинним законодавством України;
 • визначати контингент учасників освітнього процесу  у відповідності до реального кадрового, матеріального, технічного забезпечення діяльності БДЮТС, форми та терміни навчання у БДЮТС;
 • виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту БДЮТ.
  • У БДЮТС створюються та функціонують гуртки, клуби, студії, ансамблі, секції, методичні об’єднання для різних категорій педагогічних працівників, відділи, відділення, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування, творчі групи, психологічна служба, методична служба тощо.
  • Взаємовідносини БДЮТС з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18.    БДЮТС  згідно з нормативним законодавством, має обов’язки:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • вести свою діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, а також власного Статуту;
 • планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної освітньої політики;
 • створювати для працівників належні та безпечні умови праці, забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 • БДЮТС працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей та юнацтва, потреб сім'ї, інших освітніх закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій тощо.
 • Освітній процес в БДЮТС  здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
 • БДЮТС може планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому законодавством України порядку
 • Згідно з навчальним планом, БДЮТС планує на навчальний рік роботу гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань з урахуванням мережі гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань, що діють у БДЮТС, кількості груп у них та років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року. Термін навчання у гуртках, секціях, студіях та інших творчих об’єднаннях обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.
 • Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учасників освітнього процесу; та навчання в групах або об’єднаннях. Залежно від специфіки гуртків та творчих об’єднань, секцій тощо, навчання в них проводиться від одного місяця до кількох років.
  • Індивідуальне навчання у БДЮТС проводиться відповідно до порядку, затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України.
  • Відповідно до навчальної програми, педагогічні працівники БДЮТС самостійно добирають підручники, навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття якісної позашкільної освіти.
 • Прийом до БДЮТС може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування груп, гуртків та інших творчих об’єднань) за бажанням учасників освітнього процесу; і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє БДЮТС . Прийом вихованців, учнів і слухачів до БДЮТС здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про те, що в них відсутні протипоказання для занять у зазначених творчих об’єднаннях та гуртках.
  • Здобувачами освіти можуть бути діти, підлітки, учнівська та студентська молодь віком від 5 до 18 років.
  • БДЮТС організовує роботу із здобувачами освіти, протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування гуртків, секцій, творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника творчого об’єднання, гуртка, секції. У канікулярні і святкові дні заклад працює за окремим планом, затвердженим директором БДЮТС .
  • Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у БДЮТС становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

Гурток – це об’єднання здобувачів освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання здобувачів освіти, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Студія – це об’єднання здобувачів освіти, з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно, відео, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського тощо.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором БДЮТС залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього процесу. І становить не більше ніж 25 гуртківців.

 • Освітній процес у БДЮТС здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учасників освітнього процесу з урахуванням їхнього віку, психофізичних здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота на промислових підприємствах, на природі, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, а також з використанням інших форм, передбачених чинним законодавством та дійсним Статутом.
 • Тривалість одного заняття у БДЮТС визначається навчальними планами, програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для здобувачів освіти:
 • віком від 4 до 6 років 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років 35 хвилин;
 • старшого віку 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання і визначається режимом щоденної роботи БДЮТС.

 • Гуртки, групи та інші творчі об’єднання БДЮТС класифікуються за трьома рівнями:
 • початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток здобувачів освіти. Виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів творчої діяльності;
 • основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси здобувачів освіти, дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих здобувачів освіти, які успішно беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях, виставках.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

 • Для подальшого розвитку інтересів і нахилів здобувачів освіти, підтримки їх професійних навичок, БДЮТС, за умови дотримання правил охорони праці й безпеки життєдіяльності, організовує виконання замовлень підприємств, установ, на виготовлення продукції, виконання робіт та проведення масових заходів тощо. Характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь здобувачів освіти , передбачених навчальними програмами.
 • Випускникам БДЮТС, які здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені навчальними планами з певного напрямку позашкільної освіти, видається документ про позашкільну освіту у порядку, визначеному чинним законодавством.
 • БДЮТС може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, за місцем проживання дітей та юнацтва, відповідно до чинного законодавства України.
 • БДЮТС організовує роботу з учасниками освітнього процесу впродовж усього року, збільшуючи її обсяг в канікулярний час, святкові та вихідні дні, в літній час.
 • Під час канікул БДЮТС організовує різноманітну роботу з учнями та батьками, створює умови для повноцінного дозвілля та відпочинку, у тому числі гурткові, секційні заняття з постійним та перемінним складом здобувачів освіти: концертні поїздки, екскурсії, походи, експедиції, мандрівки, змагання тощо. В літній час БДЮТС має право відкривати профільні табори та туристичні бази для учасників освітнього процесу. З метою визначення рівня практичної підготовки здобувачів освіти БДЮТС, згідно з річним планом, проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, концертів, оглядів, екскурсій, експедицій, змагань та в інших формах, передбачених дійсним Статутом та чинним законодавством.
 • За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, цінний подарунок, грошова винагорода.
 • БДЮТС проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

Методичні об’єднання створюються у БДЮТС  для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань позашкільної освіти за різними напрямами.

З метою вдосконалення системи освітнього процесу в БДЮТС можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники закладу та інші учасники освітнього процесу.

БДЮТС може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 • Учасниками освітнього процесу у БДЮТС є:
 • учні, слухачі;
 • директор, заступники директора;
 • педагогічні працівники, практичний психолог, методисти, культорганізатор, завідуючі відділами, педагоги-організатори, інші спеціалісти, залучені до освітнього процесу;
 • батьки, або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі.
  • Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначається чинним законодавством та цим Статутом.
  • Учасники освітнього процесу в БДЮТС мають гарантоване державою право на:
 • здобуття позашкільної освіти, відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності та форми навчання;
 • навчання у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування БДЮТС;
 • вільне вираження поглядів та переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь у роботі органів громадського та учнівського самоврядування БДЮТС ;
 • участь в обговорені і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу.

У разі потреби, та за бажанням здобувач освіти може перейти, протягом будь-якого року навчання, до іншого творчого об’єднання, гуртка, до іншого навчального закладу, або навчатися у кількох творчих об’єднаннях БДЮТС одночасно (за умови дотримання допустимого навантаження для відповідної вікової категорії).

 • Здобувачів освіти в БДЮТС зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку БДЮТС .
  • Педагогічними працівниками БДЮТС можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну, або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • Педагогічні працівники БДЮТС мають право на:
 • внесення керівнику БДЮТС та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву закладу, загальних зборів (конференції), педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учасників освітнього процесу, застосовування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у БДЮТС ;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування БДЮТС , в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
 • відрядження, пов’язані з виконанням своїх посадових обов’язків;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з здобувачами освіти, захист професійної честі, гідності, відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства.
  • Педагогічні працівники БДЮТС зобов’язані:
 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей здобувачів освіти;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей здобувачів освіти відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти учасників освітнього процесу, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку БДЮТС, вимог інших нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність здобувачів освіти, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного, економічного та сексуального насильства;

-   берегти здоров’я здобувачів освіти, захищати їх інтереси, пропагувати   

    здоровий спосіб життя;

 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог Статуту БДЮТС, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;
 • брати участь у роботі педагогічної ради БДЮТС;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить БДЮТС.
  • Педагогічні працівники, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань БДЮТС працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
  • Обсяг педагогічного навантаження визначається директором БДЮТС згідно із законодавством.
  • Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, інших творчих об’єднань включає 18год., акомпаніаторів, культорганізатора – 24 навчальні години протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку.
  • Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування здобувачів освіти до БДЮТС протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, з додержанням вимог законодавства про працю.
  • Не допускаються відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
  • Педагогічні працівники БДЮТС підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством у галузі освіти.
  • Батьки учасників освітнього процесу та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування БДЮТС ;
 • звертатися до органів управління освітою, директора БДЮТС та органів громадського самоврядування закладу з питань освітнього процесу;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності БДЮТС ;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази БДЮТС
 • брати участь у роботі творчих об’єднань БДЮТС;
 • захищати законні інтереси здобувачів освіти в органах громадського самоврядування БДЮТС та відповідних державних, судових органах.

ІV. УПРАВЛІННЯ БДЮТС

 • Управління БДЮТС   здійснюється його засновником та органом управління БДЮТС.
 • Органом громадського самоврядування БДЮТС є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше одного разу на рік.
 • Загальні збори (конференція) колективу:
 • заслуховують звіт директора БДЮТС;
 • розглядають питання освітнього процесу, методичної і фінансово-господарської діяльності БДЮТС;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності БДЮТС;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників гуртків та інших педагогічних працівників.
  • Рішенням загальних зборів (конференції) колективу може створюватись рада БДЮТС, що діє у період між загальними зборами (конференціями).

Засідання ради є правомочним, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

 • Безпосереднє керівництво БДЮТС здійснює його директор. Директором може бути лише громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, який успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти.
 • Директор БДЮТС призначається і звільняється засновником.
 • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників БДЮТС здійснює директор закладу.
 • Директор БДЮТС :
 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти;
 • створює належні умови для здобуття учасникам освітнього процесу позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами БДЮТС ;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків БДЮТС, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам БДЮТС відповідно до законодавства;
 • представляє БДЮТС на всіх підприємствах, в установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує право здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує засоби заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників БДЮТС;

_ затверджує посадові обов’язки працівників БДЮТС  ;

 • несе відповідальність за виконання покладених на БДЮТС завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування закладу.
  • Директор БДЮТС є головою педагогічної ради – постійно-діючого колегіального органу управління БДЮТС .
  • Педагогічна рада БДЮТС:
 • розглядає підсумки і актуальні питання освітньої, тренувальної, організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи БДЮТС, його філій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності БДЮТС, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

 • розробляє рекомендації з питань організації освітнього процесу, налагодження міжнародних освітніх та творчих зв’язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює, у разі потреби, експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників БДЮТС тощо.
  • Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб БДЮТС. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.
 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Фінансово-господарська діяльність БДЮТС проводиться відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
 • Фінансування БДЮТС здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 • Додатковими джерелами формування кошторису БДЮТС є:
 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 • кошти від благодійних внесків на рахунок благодійного фонду.

5.4.        Кошти, отримані БДЮТС з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його Статутом.

 • Бюджетне фінансування БДЮТС не може зменшуватись або припинятися у разі наявності в закладі власних надходжень. Невикористані в поточному році власні надходження БДЮТС не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.
 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю БДЮТС здійснюється відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування,.
 • Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності БДЮТС визначається чинним законодавством України.
 • БДЮТС є неприбутковою організацією з дня внесення його контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Забороняється розподіл отриманих БДЮТС доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення БДЮТС (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи БДЮТС передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

 • Доходи (прибутки) БДЮТС використовуються виключно для фінансування видатків на утримання БДЮТС, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1 Матеріально-технічна база БДЮТС включає приміщення закладу та філій, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

6.2 БДЮТС у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;
 • користуватися безплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • розвивати власну матеріальну базу, мережу філій, спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту позашкільного навчального закладу.

Для проведення освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи БДЮТС надаються в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.3.      Майно БДЮТС  може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.4.      Збитки, заподіяні БДЮТС в результаті порушення його майнових прав іншим юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ БДЮТС  В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 • БДЮТС за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
 • БДЮТС має право укладати угоду про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ БДЮТС

         8.1 БДЮТС   може бути ліквідований та реорганізований за рішенням засновника, за рішенням суду відповідно до чинного законодавства. Реорганізація БДЮТС  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, судом.

        8.2Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно БДЮТС, виявляє його дебіторів і кредиторів й розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

         8.3У випадку реорганізації, права та зобов’язання БДЮТС переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

У даному Статуті

пронумеровано і прошнуровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Секретар ради

_____________ О.О.Грасулов

 

У даному Статуті

пронумеровано і прошнуровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Секретар ради

_____________ О.О.Грасулов

 

У даному Статуті

пронумеровано і прошнуровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Секретар ради

_____________ О.О.Грасулов

 

У даному Статуті

пронумеровано і прошнуровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Секретар ради

_____________ О.О.Грасулов

 

У даному Статуті

пронумеровано і прошнуровано

14 (чотирнадцять) аркушів

Секретар ради

_____________ О.О.Грасулов

 


Останнє опубліковане

17.01.2022
Обласний шаховий турнір в Новояворівську

!9.12.21р шаховий гурток БДЮТ м Соснівки приняв участь в обласному шаховому турнірі до дня Миколая в Новояворівську - в напруженій боротьбі соснівчанин Годісь Віталій виконав 4 розряд. Маковець Дмитро 3р- 3 місце

17.01.2022
Обласний шаховий турнір до дня Андрія Первозванного в м Соснівці .

В БДЮТ м Соснівки було проведено обласний шаховийтурнір серед дітей 2011р.н і молодших.В змаганнях брали участь 66 шахістів зі Львова,Бродів,Жовкви,Сокаля,Червонограда та Соснівки.

17.01.2022
Обласний шаховий турнір БДЮТС "Різдвяні зустрічі"

БДЮТ м Соснівки - 9.01.22р було проведено обласний шаховий турнір "Різдвяні Зустрічі"(")!) р.н. і мол) В якому прийняли участь 68 учасників зі Львова,Городка, Ноовояворівська,Жовкви,Червонограда,Сокаля і Радехова, і також вихованці Соснівського шахового гуртка "Фортеця". В напруженій боротьбі Соснівчани досить непогано виступили. Початківець Грицак Матвій - 2014р.н-1м, 4розряд- Тюрін Денис- 2014р.н-- 2м,3р- Маковець Діма(2010р.н)- 2м, 2розряд- Альохін Матвій(2010р.н)- перше місце, 1розряд- Кіпень Святослав(2013р.н)- 4 місце.

18.11.2021
Нова сторінка

І місце Велінський Назар, міжнародний турнір з вільної боротьби м.Гдиня (Польща) заслужений тренер України, керівник гуртка Андрій Кушнір